Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Currently: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 871 PTiL nr 30
CELE , PRIORYTETY I ZADANIA ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH
(THE OBJECTIVES, PRIORITIES AND TARGETS THE DEVELOPMENT OF POLISH SEAPORTS)

Authors: Michał Pluciński
Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: sea ports development planning development programming
Year of publication:2015
Page range:14 (105-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to identify goals, priorities and tasks of the development of Polish seaports, which are function in a changing (turbulent) environment. For this purpose, Author analyzed the main documents established at the national level, i.e. Strategy for the Development of Polish sea ports 2015 and The development of Polish seaports by 2020 (with the perspective to 2030). In the case of the analyzed Polish seaports the use of long-term development plans/programs at the central level is related to another premise – the necessity to create a framework for the financing of port investments and investments improving access to ports with the support of funds of the EU structural policy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borkowski M., Strategia od nowa pisana, „Namiary na Morze i Handel” 2007, nr 24.
2.Grzelakowski A.S., Matczak M., Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012.
3.Klimek H., Program rozwoju portów morskich w Polsce, w: Współczesne problemy lądowo-morskich systemów transportowych, red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, InfoGlobMar, Gdańsk 2013.
4.Pluciński M., Identyfikacja celów i działań „Strategii rozwoju portów morskich do 2015roku”, w: Myśl morska w XXI wieku, red. M. Pluciński, D. Waldzińki, Zeszyty Morskie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Kołobrzeg 2007.
5.Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu, Warszawa 2013.
6.Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), MTBiGM, Warszawa 2012.
7.Raport z realizacji Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku, MTBiGM, Warszawa 2011.
8.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych, DzU 2006, nr 206, poz. 1516.
9.Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, MGM, Warszawa 2007.
10.Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), MTBiGM, Warszawa 2012.
11.Szwankowski S., Tubielewicz A., Planowanie strategiczne w portach morskich, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk–Szczecin 1992.
12.Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w portach morskich. Globalizacja, integracja, prognozowanie, planowanie, strategie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2004.
13.Uchwała Rady Ministrów nr 292 z 13 listopada 2007 r.
14.Zalecenie Komisji z 8 maja 2006 r. w sprawie wspierania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach Wspólnoty (Tekst mający znaczenie dla EOG), 2006/339/WE, L 125/38, 12.05.2006.