Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (23)
Rola praktyk studenckich w kształceniu nauczycieli

Autorzy: Bożena Marzec

Michał Borda
Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli kwalifikacje praktyki pedagogiczne przygotowanie pedagogiczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (87-101)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nauczyciel, który z pasją podejmuje zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, może się stać dla wychowanka autorytetem, na którym będzie budował dojrzałe wybory i podejmował słuszne decyzje. Na przygotowanie takich nauczycieli ogromny wpływ mają odbywane w czasie studiów praktyki pedagogiczne. Artykuł stanowi przegląd przepisów prawa dotyczących standardów kształcenia nauczycieli, w tym rozporządzeń w sprawie wymaganych od nich kwalifikacji. Autorzy podejmują również problematykę kompetencji, które powinien mieć adept zawodu nauczycielskiego, by sprostać wymaganiom pracodawcy. Bez wątpienia ogromne znaczenie w toku studiów odgrywają praktyki studenckie. Pełniąc funkcję pełnomocnika rektorów ds. praktyk studenckich, autorzy bezpośrednio stykają się zarówno ze studentami, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, jak i pracodawcami – dyrektorami szkół oraz nauczycielami, którzy wypowiadają się na temat przygotowania studentów do wykonywania zawodu. Wszystkie te czynniki stały się przyczynkiem do napisania niniejszego artykułu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudzikowa, M. (1994). Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są do nabycia w toku studiów
2.pedagogicznych? W: H. Kwiatkowska (red.), Ewolucja tożsamości pedagogiki (s. 109–212). Warszawa:
3.Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
4.Franciszek (2014). Dlaczego mam kochać szkołę? Przemówienie podczas spotkania z uczniami
5.i nauczycielami szkół włoskich. L’Osservatore Romano (wyd. polskie), 35 (6), 43–45.
6.Deon (2018). Papież Franciszek do dzieci: zapamiętajcie swoich nauczycieli i szkoły. Pobrane z: https://
7.www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,7148,papiez-franciszekdo-
8.dzieci-zapamietajcie-swoich-nauczycieli-i-szkoly.html (21.06.2018).
9.Komar, W. (1989). Wyzwolenie wychowania – droga do pedagogiki humanistycznej. Ruch Pedagogiczny,
10.5–6, 22–38.
11.Marzec, B. (2017). Rozwój zawodowy nauczycieli w Polsce w praktyce. Studia Scientifica Fakultatis
12.Paedagogicae, 16 (1), 134–140.
13.NIK (2017). Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Pobrane z: https://www.nik.gov.
14.pl/kontrole/P/16/021/ (21.06.2018).
15.Nowak-Dziemianowicz, M. (2001). Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły. Toruń: Wydawnictwo
16.Adam Marszałek.
17.Okoń, W. (1992). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Pienkiewicz, M., Jakubowicz-Bryx, A. (2004). Kompetencje dydaktyczne nauczycieli wczesnej
19.edukacji. W: A. Jakubowicz-Bryx (red.), Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach
20.przemian początku XXI wieku (s. 25–34). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej
21.im. Kazimierza Wielkiego.
22.Raport (2017). Raport zbiorczy z przebiegu debat „gwiaździstych” – „Jak kształcić nauczycieli
23.XXI wieku”. Pobrane z: http://obywateledlaedukacji.org/wp-content/uploads/2017/07/Jak-
24.-kszta%C5%82ci%C4%87-nauczycieli-Raport-zbiorczy-1.pdf (6.08.2017).
25.Rozporządzenie (2003). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września
26.2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dz.U. 2003, nr 170, poz. 1655.
27.Rozporządzenie (2004). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września
28.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2110.
29.Rozporządzenie (2012). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
30.17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
31.zawodu nauczyciela. Dz.U. z 2012 r., poz. 131.
32.Rozporządzenie (2017). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
33.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dz.U. 2017, poz. 1575.
34.Szempruch, J. (2001). Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Rzeszów:
35.Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
36.Ustawa (1982). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dz.U. 2018, poz. 967.