Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (23)
Studium teoretyczne na temat współczesnych problemów polskiego szkolnictwa wyższego

Autorzy: Elżbieta Rogalska
Słowa kluczowe: uniwersytet szkolnictwo wyższe Derrida Kwiek dekonstrukcja urynkowienie społeczeństwo
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (33-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zbiorcze ukazanie wizji, trudności, problemów szkolnictwa wyższego w Polsce. Przedstawiam hipotezy o pęknięciu społeczeństwa wychowującego, o którym pisał Zbigniew Kwieciński, izomorfizacji kierunków i homogenizacji dyscyplin, z równoczesnym poglądem o interdyscyplinarności kierunków. Poboczne tematy, które omawiam, to m.in. branding, podwójne wykluczenie, erozja klasowa, Polski Współczynnik Wpływu, wahadło Polanyiego, przymus pracy rozumiany za Michelem Foucaultem jako pozbawienie prawa do wolności majątku, narzucanie własnych poglądów na temat rozumienia rzeczywistości. Niniejszy artykuł porusza też możliwe rozwiązania problemów w sytuacji polskiego uniwersytetu, m.in. Derridowską dekonstrukcję rozumianą jako krytykę wszystkiego (rekonstrukcję starego i dekonstrukcję tego starego na nowe) – w ramach uniwersytetu bezwarunkowego, łączenie starego z nowym, zdobywanie środków finansowych czy wdrażanie ludzi do nieposłuszeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrukowicz, W. (2016). Szkoły wyższe wobec mitu indywidualizacji. Pedagogika Szkoły Wyższej,
2.2, 37–57.
3.Braudel, F. (2013). Dynamika kapitalizmu. Warszawa: Aletheia.
4.Callinicos, A. (2006). Universities in a Neoliberal World. London: Bookmarks Publication.
5.Cantwell, B., Kauppinen, I. (red.), (2014). Academic Capitalism in the Age of Globalization. Baltimore:
6.The Johns Hopkins University Press.
7.Chutorański, M. (2015). Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy…, Pedagogika Szkoły Wyższej,
8.1, 47–58.
9.Chutorański, M., Makowska, A. (2016). Pedagogika rzeczy (nie tylko) konsumowanych. Parezja,
10.1, 66–78.
11.Clark, B.R. (1993). The problem of complexity in modern higher education. W: S. Rothblatt,
12.B. Wittrock (red.), The European and American university since 1800. Historical and sociological
13.essays (s. 263–279). Cambridge: Cambridge University Press.
14.Derrida, J. (2015). Uniwersytet bezwarunkowy. Kraków: Wydawnictwo Libron; Wydawnictwo
15.Eperons-Ostrogi.
16.Drabek, A., Rozkosz, E.A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu
17.a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 121–138. DOI: 10.14746/
18.nsw.2015.2.4.
19.Foucault, M. (2009). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia.
20.Gornitzka, A., Maassen, P. (2007). An Instrument for National Political Agendas. The Hierarchical
21.Vision. W: P. Maassen, J.P. Olsen (red.), University Dynamics and European Integration
22.(s. 81–98). Dordrecht: Springer.
23.Hardt, M., Negri, A. (2012). Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne. Kraków:
24.Korporacja Ha!art.
25.Harvey, D. (2008). Neoliberalizm. Historia katastrofy. Warszawa: Książka i Prasa.
26.King, R. (2009). Governing Universities Globally. Organizations, Regulation and Rankings. Cheltenham:
27.Edward Elgar.
28.Komljenović, J., Robertson, S.L. (2015). Dynamika „tworzenia rynków” w szkolnictwie wyższym.
29.Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 17–40.
30.Kwieciński, Z. (2016). Społeczeństwo wychowujące w zagrożeniu? Kryzys jako źródło nadziei.
31.Zaproszenie do dyskusji. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2, 7–8.
32.Kwiek, M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej
33.w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
34.Kwiek, M. (2015a). Międzypokoleniowa ruchliwość społeczna. Szkolnictwo wyższe a drabina
35.edukacyjna i zawodowa w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 183–213.
36.Kwiek, M. (2015b). Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji
37.misji badawczej polskich uczelni. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 41–74.
38.Locke, W. (2013). The Intensification of Rankings Logic in an Increasingly Marketised Higher
39.Education Environment. European Journal of Education, 49 (1), 77–90.
40.Marginson, S., van der Wende, M. (2009). The New Global Landscape of Nations and Institutions.
41.W: OECD. Higher Education to 2030, Volume 2: Globalisation (s. 17–62). Paris: OECD.
42.Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Kraków: Oficyna
43.Wydawnicza Impuls.
44.Merton, R.K. (1968). The Matthew Effect in Science. Science, 159 (3810), 56–63.
45.Nowotniak, J. (2002). Ukryty program szkolnej rzeczywistości. Szczecin: Agencja Wydawnicza
46.„Kwadra”.
47.Pokémon Go Polska. Pobrane z: http://pokemon-go.pl/ (20.07.2016).
48.Riemann, F. (2005). Oblicza lęku. Studium z psychologii lęku. Kraków: Wydawnictwo WAM.
49.Rogalska, E. (2016). Maszyna potestatem. Ekspansja urządzeń w życiu człowieka. Refleksja pedagogiczna.
50.Edukacja i Dialog, 3/4, 60–62.
51.Stankiewicz, Ł. (2015). Społeczna wiedza i legitymizacja a przemiany polskiego uniwersytetu.
52.Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 139–159.
53.Szadkowski, K. (2015a). Podstawowe sprzeczności podporządkowanego kapitałowi szkolnictwa
54.wyższego. W stronę systematyzacji. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 161–181.
55.Szadkowski, K. (2015b). Teza o hybrydyzacji tego, co publiczne i tego, co prywatne w szkolnictwie
56.wyższym oraz jej konsekwencje. Próba krytyki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 75–120.
57.Szkudlarek, T. (2010). Społeczeństwo wiedzy i jego robotnicy. W: A. Gruszczyński, B. Świątkowska,
58.J. Turek, S. Żydek (red.), Czytanki dla robotników sztuki. Przemysły kreatywne, fabryki
59.wiedzy: analiza i opór (s. 19–24). Wolny Uniwersytet Warszawy. Pobrane z: http://www.wuw-
60.-warsaw.pl/download/raport2010_03.pdf (22.07.2016).