Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (23)
Samo-dzielność studiowania

Autorzy: Janina Świrko
Słowa kluczowe: samodzielność studiowanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (23-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst zawiera próbę analizy aktualnego stanu, możliwości i warunków studiowania. Podkreśla również potrzebę stworzenia warunków do samodzielnego studiowania i rozwijania samodzielności studentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. (2011). Moda – wymienna tożsamość – utopie na dziś. W: Z. Bauman, Kultura
2.w płynnej nowoczesności (s. 35–51). Warszawa: Agora.
3.Buczyńska-Garewicz, H. (2010). Człowiek wobec losu. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców
4.Prac Naukowych Universitas.
5.Cottrell, S. (2007). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
6.Czerepaniak-Walczak, M. (red.) (2013). Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji
7.przemian w edukacji akademickiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
8.Dudzikowa, M., Jaskulska, S., Wawrzyniak-Beszterda, R., Bochnio, E., Knasiecka-Falbierska,
9.K., Marciniak, M. (2013). Jednostkowe i zbiorowe oblicza kapitału społecznego w uniwersytecie. Studenci
10.o swoim studiowaniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
11.Grzegorczyk, A., Sójka, J. (red.) (2008). Fenomen uniwersytetu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe
12.UAM.
13.Klus-Stańska, D. (2008). Dokąd zmierza polska szkoła? – pytania o ślepe uliczki, kierunki, konteksty.
14.W: D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła? (s. 7–35). Warszawa: Wydawnictwo
15.Akademickie Żak.
16.Knasiecka-Falbierska, K. (2014). Student – klient na współczesnym uniwersytecie. Pedagogika
17.Szkoły Wyższej, 1, 93–104.
18.Krzyżewski, K. (2008). Samoregulacja i samokontrola jako przedmiot psychologii. W: A. Niedźwieńska
19.(red.), Samoregulacja w poznaniu i działaniu (s. 15–32). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
20.Jagiellońskiego.
21.Musil, R. (1971). Człowiek bez właściwości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
22.Nawroczyński, B. (1957). Zasady nauczania. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
23.Obuchowski, K. (2001). Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
24.Wielkiego.
25.Parafiniuk-Soińska, J. (1976). Struktura i efekty samodzielnego studiowania. Warszawa–Poznań:
26.PWN.
27.Readings, B. (2017). Uniwersytet w ruinie. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
28.Renaut, A. (1989). Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości. Wrocław: Zakład Narodowy
29.im. Ossolińskich.
30.Sośnicki, K. (1959). Dydaktyka ogólna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
31.Sośnicki, K. (1968). Poradnik dydaktyczny. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
32.Szahaj, A. (2000). Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa:
33.Fundacja Aletheia.
34.Szkudlarek, T. (2012). Robotnicy wiedzy i edukacja akademicka. W: P. Żuk (red.), Wiedza. Ideologia.
35.Władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym (s. 215–237). Warszawa:
36.Scholar.
37.Szwabowski, O. (2014). Uniwersytet – fabryka – maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej.
38.Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.
39.Szymczak, M. (1978). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
40.Świrko-Pilipczuk, J. (2011). Samo-dzielność w filozoficznych poglądach i koncepcjach człowieka – implikacje
41.pedagogiczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
42.Welzer, H. (2016). Samodzielne myślenie. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
43.Witkacy, S.I. (1977). O idealizmie i realizmie. Warszawa: PWN.