Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381     DOI: 10.18276/psw.2017.1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 1/2017
Studenci o unikaniu porad

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (67-76)
Słowa kluczowe: poradnictwo unikanie porad studenci pedagogiki
Autorzy: Józef Kargul
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Abstrakt

Studenci poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego w pisemnej wypowiedzi na temat: „Niektórzy ludzie unikają porad. Jacy? Dlaczego?” - opisali zarówno ludzi zaradnych jak i bezradnych, unikających porad, w zdecydowanej części posługując się wiedzą potoczną. Wyniki badań ze wskazaniem psychologicznych uwarunkowań zachowań i doświadczeń własnych niektórych osób, prowadzących do unikania pomocy w postaci zasięgania porad zostały zaprezentowane w artykule
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bilon, A., Kargul, J. (2012). Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy. Studia
2.Poradoznawcze 1, 85–109 [Socio-Cultural Contexts for Defining the Role of Counsellors. Journal
3.of Counsellogy 1, 265–287].
4.Collins, S., Arthur, N., Brown, C., Kennedy, E. (2013). Opinie doradców i opiekunów praktyk
5.na temat kształcenia w obszarze wielokulturowości i sprawiedliwości społecznej.
6.Studia Poradoznawcze, 2, 2, 17–30 [Counsellor and Supervisor Views of Multicultural
7.and Social Justice Education. Journal of Counsellogy, 279–295].
8.Czerkawska, A. (2009). „Strefa cienia” w pracy doradcy. Dyskursy Młodych Andragogów, 10,
9.189–200.
10.Di Fabio, A. (2014). Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna. Nowe konstrukty i sposoby
11.oceny skuteczności działań doradczych w XXI wieku. Studia Poradoznawcze, 3, 13–40.
12.Guichard, J. (2005). Life-long self-construction. International Journal for Educational and
13.Vocational Guidance, 5, 111–124.
14.Guichard, J. (2013). Forms of reflexivity and transformations of systems of subjective identity
15.forms during life designing dialogues. Lecture presented at the SIO International Conference
16.„Life Designing and career counseling: Building hope and resilience”. Padua, Italy.
17.Kargul, J. (2004). Kilka uwag o niebezpieczeństwach poradnictwa. W: E. Siarkiewicz (red.),
18.Niejednoznaczność poradnictwa (s. 17–25). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
19.Zielonogórskiego.
20.Kargulowa, A. (1979). Praca poradni wychowawczo-zawodowej. Model empiryczny i różnicowanie
21.się funkcji. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
22.Kargulowa, A. (2004). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu.
23.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Kennedy, E., Charles, S.C. (2004). Jak pomagać dobrą radą? Poradnik, tłum. J. Kołacz. Kraków:
25.Wydawnictwo WAM.
26.Kowalska, M.D. (2016). Krzywda i przebaczenie. Pobrano z: www.katolik/ pl.krzywdaiprzebaczenie923,416cz
27.html (17.08.2016).
28.Minta, J., Kargul, J. (2016). Significance of educational and vocational counselling in lowskilled
29.people’s narratives. British Journal of Guidance & Counselling. Pobrano z: http://
30.dx.doi.org/10.1080/03069885.2016.115096 (17.08.2016).
31.Savickas, M.L. (2001). Toward a comprehensive theory of career development: Disposition, concerns
32.and narratives. W: F.T.L. Leong, A. Barak (red.), Contemporary models in vocational
33.psychology: A volume in honor of Samuel H. Osipow. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
34.Savickas, M.L. (2005). The theory and practice of career construction. W: S.D. Brown,
35.R.W. Lent (red.), Career development and counseling: Putting theory and research to work.
36.Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
37.Sztompka, P. (2007). Zaufanie – fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
38.Wieczorek, A. (2012). Osobowość borderline informacje ogólne. Pobrano z: https://psychiatria.
39.mp.pl/zaburzenia_osobowosci/74280,osobowosc-borderline-informacje-ogolne ps
40.(20.08.2016).
41.Zielińska-Pękał, D. (2012). Od pomocy do przemocy w poradnictwie. Dwie narracje.
42.Studia Poradoznawcze, 1, 110–127 [From Helping to Hurting in Counselling. Two
43.Narratives. Journal of Counsellogy, 111–125].
44.Żyliński, J. (2014). Fragment wywiadu w Polskim Radiu „Czwórka” w dniu 24.04, godz. 14.32.