Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Pola dyskusji wokół wartości mniejszych ośrodków akademickich (na przykładzie cieszyńskiego ośrodka Uniwersytetu Śląskiego)

Autorzy: Katarzyna Olbrycht
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: mała uczelnia uczelnia peryferyjna uniwersytet system boloński
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (59-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szkoły wyższe i polityka wobec nich stały się ostatnio przedmiotem licznych debat środowisk akademickich.  W świetle projektowanych zmian w polskim szkolnictwie wyższym coraz bardziej nie jasna staje się sytuacja małych ośrodków akademickich, ich funkcji, statusu formalnego i perspektyw. Autorka podejmuje to zagadnienie formułując kilka pytań i proponując kierunki szukania odpowiedzi. Jako przykład ilustrujący omawiane problemy  służy cieszyński ośrodek akademicki skupiający dwa Wydziały Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przyjęty tok myślenia wyznaczają następujące pytania: Czy szkoły wyższe w małych ośrodkach są potrzebne? Jakie, komu i do czego? Jakie są walory i słabości małych ośrodków akademickich i na jakie napotykają one trudności ? Kto powinien czuć się za nie odpowiedzialny?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerepaniak-Walczak M., Aksjologiczne aspekty procesu bolońskiego; pytania o jego przesłanki i cele w kontekście akademickiego kształcenia pedagogów, w: Aksjologia w kształceniu pedagogów, red. J. Kostkiewicz, Impuls, Kraków 2008, s. 33.
2.Kołakowski L., Po co uniwersytet?, w: Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Znak, Kraków 2009, s. 266–267.
3.Lewowicki T., Cieszyńskie wydanie „Ruchu Pedagogicznego”, „Ruch Pedagogiczny” 1992, nr 3-4, s. 3.
4.Marody M., O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu, „Nauka” 2014, nr 2, s. 31–32.
5.Olbrycht K., Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na początku trzeciego dziesięciolecia istnienia, „Zaranie Śląskie” 1992, nr 1-2, s. 125–133.
6.Potulicka E., Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy, Impuls, Kraków 2014, s. 391.
7.Rosner E., Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie w latach 1922–1950, „Zaranie Śląskie”, 1992, nr 1-2, s. 52–72.
8.Stróżewski W., O idei uniwersytetu, w: idem, W kręgu wartości, Znak, Kraków 1992.
9.Szadkowski K., Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym, PWN, Warsza¬wa 2015.
10.Szczepański J., 25-lecie Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Kilka refleksji, w: W zwierciadle ćwierćwiecza. Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie 1971–1995, Cieszyn 1995, s. 167–171, za: M. Rembierz, Od marzenia o „wolnej szkole” do współczesnych jego realizacji. Idea i cele Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego, w: Profesorowi w hołdzie. Publikacja poświęcona setnej rocznicy urodzin profesora Jana Szczepańskiego, red. D. Kadłubiec, Akant, Cieszyn 2014.
11.Wittrock B., Nowoczesny uniwersytet w perspektywie historycznej – rozważania o trzech transformacjach (tekst wykładu w ramach Kongresu Kultury Akademickiej Kraków 2014), „Nauka” 2014, nr 2, s. 16.
12.Woleński J., Uczelnie prowincjonalne, „PAUza Akademicka” 2012, nr 179, s. 2,