Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381     DOI: 10.18276/psw.2018.2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (24)
Proces studiowania znaczącym komponentem jakości kształcenia w szkole wyższej

Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (105-115)
Słowa kluczowe: studiowanie jakość kształcenia szkoła wyższa
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anna Karpińska
Uniwersytet w Białymstoku

Walentyna Wróblewska
Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

W artykule podjęto próbę uzasadnienia tezy sformułowanej w tytule, odwołując się do podstaw teoretycznych, w szczególności koncepcji szkoły jako organizacji uczącej się, analizy studiowania według paradygmatów humanistycznego i konstruktywistycznego, a także do wyników przeprowadzonych badań nad procesem studiowania. Z badań tych wynika, że proces studiowania wymaga udoskonalenia. Konieczne jest większe angażowanie studentów w życie uczelni, włączanie ich do procesu badawczego w trakcie studiów. Większa świadomość efektów kształcenia, większe zaangażowanie w działania prowadzące do ich realizacji, postawa sprawczości i wolności oraz odpowiedzialności studentów mogą stanowić znaczący komponent jakości procesu kształcenia w szkole wyższej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barnes, D. (1988). Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. Warszawa: Wydawnictwa
2.Szkolne i Pedagogiczne.
3.Gołębniak, B.D. (2010). Poszukiwanie – refleksyjność – dialektyczne uczenie się. Nowe praktyki
4.edukacyjne w szkole wyższej. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Innowacje w edukacji
5.akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany (s. 255–268). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
6.Łódzkiego.
7.Karpińska, A., Wróblewska, W., Kowalczuk, K. (red.) (2016). W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej
8.na studenta. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
9.Klus-Stańska, D. (2009). Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita.
10.W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki (s. 62–73). Kraków:
11.Oficyna Wydawnicza Impuls.
12.Krajewska, A. (2016). Współdziałanie nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie
13.studiów pedagogicznych. Białystok: Trans Humana.
14.Kupisiewicz, C., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
15.PWN.
16.Kurantowicz, E. (2010). Uczelnia jako społeczność ucząca się. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając
17.(red.), Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany (s. 269–278). Łódź:
18.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
19.Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
20.Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Kraków:
21.Świrko-Pilipczuk, J. (2011). Samodzielność w filozoficznych poglądach i koncepcjach człowieka – implikacje
22.pedagogiczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
23.Wróblewska, W. (2017). Proces studiowania w świetle badań indywidualnych przypadków.
24.W: J. Grzesiak (red.), Innowacje i ewaluacja w edukacji. Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych
25.(s. 87–101). Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny;
26.Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.