Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2018.40-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 40, 2018
Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876–1913 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego

Autorzy: Sabina Rejman
Słowa kluczowe: zgony księgi metrykalne pierwsze przejście demograficzne Galicja Rzeszów przełom XIX i XX w.
Rok wydania:2018
Liczba stron:28 (245-272)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano zgony w rzeszowskiej parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876–1913 na podstawie ksiąg metrykalnych. Zwrócono uwagę na te aspekty, które mogły potwierdzić (lub nie) zjawisko pierwszego przejścia demograficznego, które dokonywało się w Galicji na przełomie XIX i XX wieku i polegało na spadku natężenia najpierw zgonów, później urodzeń, czasowym wysokim przyroście naturalnym i w końcowej fazie na ukształtowaniu się jego wartości na niewysokim, stabilnym poziomie. Analizie poddano następujące zagadnienia: liczbę ludności w parafii, liczbę zgonów, współczynnik zgonów, urodzenia martwe; strukturę zgonów według płci, wieku i przyczyn zgonów; średnią wieku zmarłych. Posłużono się metodami statystycznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balicki, Janusz, Ewa Frątczak, Charles B. Nam. Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2007.
2.Bonusiak, Włodzimierz. „Rozwój demograficzny Rzeszowa w latach 1869–1939”. Prace Studium Nauk Społecznych 1 (1977), 5–23.
3.Borowski, Stanisław „Rozwój demograficzny i problem maltuzjański na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim w latach 1807–1914”. Przeszłość Demograficzna Polski 3 (1970): 125–142.
4.Brzeziński, Tadeusz. „Rozwój klinicznej medycyny wewnętrznej i specjalności pokrewnych”. W: Historia medycyny, red. Tadeusz Brzeziński, 288–317. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
5.Chojecki, Dariusz K. Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyspieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871–1913). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014.
6.Chojecki, Dariusz K. „Umieralność na gruźlicę na Pomorzu Zachodnim w dobie Republiki Weimarskiej. Fakty i fikcje”. W: Między zachodem a Wschodem. T. 5: Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, red. Krzysztof Mikulski, Agnieszka Zielińska, Katarzyna Pękacka-Falkowska, 177–203. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado, 2011.
7.Fihel, Agnieszka. Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
8.Gawryszewski, Andrzej. Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: Drukarnia Klimiuk, 2005.
9.Jarosińska, Małgorzata. Rzeszów galicyjski w obiektywie Edwarda Janusza. Rzeszów: Libra, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2010.
10.Kamiński, Jerzy, Lesław Grzegorczyk. „Zdrowie mieszkańców Rzeszowa i jego ochrona w XIX wieku”. W: Dzieje Rzeszowa. T. 2, red. Feliks Kiryk, 616–648. Rzeszów: Urząd Miasta Rzeszowa, KAW, 1998
11.Kostrzewski, Piotr, Janusz Ziółkowski, red. Mała encyklopedia medycyny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
12.Ładogórski, Tadeusz. „Periodyzacja rozwoju demograficznego ludności polskich ziem zachodnich i północnych w latach 1816–1914”. Przeszłość Demograficzna Polski 5 (1972): 103–117.
13.Majka, Jerzy. Garnizon Rzeszów w latach 1918–1939. Rzeszów: Libra, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2005.
14.Maksimowicz, Alicja. „Wzorzec umieralności w kolejnych fazach przejścia”. W: Teoria przejścia demograficznego, red. Marek Okólski, 118–163. Warszawa: PWE, 1990.
15.Malak, Franciszek. Dzieje parafii Słocina. Słocina: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, 1997.
16.Maksimowicz, Alicja, Beata Pułaska-Turyna, Małgorzata Rószkiewicz. „Rodowód i ewolucja teorii przejścia demograficznego”. W: Teoria przejścia demograficznego, red. Marek Okólski, 41–68. Warszawa: PWE, 1990.
17.Nabywaniec, Stanisław. „Parafia farna w czasach rozbiorowych”. W: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15–16 XI 2000 r., red. Małgorzata Jarosińska, 21–39. Rzeszów: Mitel, 2001.
18.Nietyksza, Maria. Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: PWN, 1971.
19.Ogórek, Bartosz. Niezatarte piętno. Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa. Kraków: Universitas, 2018.
20.Ogórek, Bartosz. „Transformacja demograficzna ludności Krakowa w latach 1859–2010”. Małopolska 15 (2009): 105–126. Dostęp: sierpień 2018. http://www.malopolska.org/ images/pliki/roczniki/rm_15_2013/rm_15_2013_p09.pdf.
21.Okólski, Marek. „Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne”. W: Teoria przejścia demograficznego, red. Marek Okólski, 14–117. Warszawa: PWE, 1990.
22.Pressat, Roland. Słownik demograficzny. Oprac. Ewa Frątczak, Aneta Ptak-Chmielewska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2014.
23.Rejman, Sabina. Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczniejszych miastach galicyjskich w latach 1889–1914. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.
24.Rejman, Sabina. „Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 39 (2017): 253–281.
25.Sikorska-Kulesza, Jolanta. Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku. Warszawa: Mada, 2004.
26.Stańczyk, Elżbieta. „Rodność i umieralność na ziemiach polskich w kontekście teorii przejścia demograficznego”. Wiadomości Statystyczne 9 (2009): 16–32.
27.Stasiak, Andrzej. „Rozwój demograficzny Wrocławia w XIX wieku”. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 13 (1958), 2: 267–303.
28.Stolarz, Przemysław, Roman Steckiewicz. Objawy, zespoły, syndromy, wskaźniki i inne pojęcia układu sercowo-naczyniowego. Warszawa: Centrum Ekologii Człowieka, 2012. Dostęp sierpień 2018. https://docplayer.pl/12415803-Objawy-syndromy-zespoly-wskazniki.html.
29.Szulc, Stefan. „Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1895–1935”. W: Statystyka Polski, Seria C, nr 41: Zagadnienia demograficzne Polski, 1–132. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1936.
30.Szuro, Stanisław. Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Ludność wojskowa Austro-Węgier rekrutująca się i stacjonująca na terenie Galicji w latach 1869–1913. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Warszawa: Polskie Towarzystwo Statystyczne, 1990.
31.Śródka, Andrzej. „Rozwój nauk podstawowych i przedklinicznych”. W: Historia medycyny, red. Tadeusz Brzeziński, 235–287. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
32.Weinfeld, Ignacy. Ludność miejska Galicji i jej skład wyznaniowy (1881–1910). Lwów: Gubrynowicz i Syn, 1912.
33.Vašata, Martin. „Příčiny úmrtí civilního obyvatelstva města Hradce Králové ve světle matričních záznamů z let 1883–1889 a 1903–1909”. Historická Demografie 42 (2018): 99–138.
34.Wnęk, Konrad, Lidia A. Zyblikiewicz, Ewa Callahan. Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857–1938. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2006.
35.Zamorski, Krzysztof. „Początki przejścia demograficznego w Polsce”. Studia Demograficzne 112 (1993), 2: 15–22.
36.Zamorski, Krzysztof. „Transformacja demograficzna w Europie Środkowej w XIX wieku. Wewnętrzne podobieństwa i różnice”. Przeszłość Demograficzna Polski 19 (1994): 27–45.
37.Zamorski, Krzysztof. Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1991.
38.Zamorski, Krzysztof. „Zasadnicze linie przemian demograficznych Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”. W: Galicja i jej dziedzictwo. T. 2: Społeczeństwo i gospodarka, red. Jerzy Chłopecki, Helena Madurowicz-Urbańska, 95–110. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995.