Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.3.38-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 3
Intercyza zawarta między Janem Klemensem Branickim a Katarzyną Barbarą Radziwiłłówną jako przykład realizacji strategii rodzinnych magnaterii (1720 r.)

Autorzy: Karol Łopatecki
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Socjologiczno - Historyczny
Słowa kluczowe: Jan Klemens Branicki magnateria polityka rodowa dożywocie inwentarze wyprawa oprawa posag umowy przedmałżeńskie
Rok wydania:2016
Liczba stron:24 (31-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przeanalizowano pod względem prawnym relacje majątkowe powstałe w wyniku małżeństwa Jana Klemensa Branickiego z Katarzyną Barbarą Radziwiłłówną. Przedstawione wydarzenia ukazują, że ekonomiczny sukces rodu magnackiego w znacznym stopniu polegał na umiejętnym skonstruowaniu intercyzy i wyegzekwowaniu jej postanowień.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anusik, Zbigniew, Andrzej Stroynowski. „Radziwiłłowie w epoce saskiej. Zarys dziejów politycznych i majątkowych”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 33 (1989): 29–58.
2.Bielecka, Janina. Kontrakty lwowskie w latach 1762–1775. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, 1948.
3.Błachut, Adam Jan. Brat Mateusz Osiecki i jego dzieło: modelowy projekt nowego wystroju wyposażenia kościołów reformackich prowincji wielkopolskiej w XVIII wieku. Warszawa: Neriton, 2003.
4.Bondyra, Wiesław. „Testament Jana Tarły, wojewody sandomierskiego, z 1750 roku”. Res Historica 26 (2008): 141–153.
5.Dąbkowski, Przemysław. Prawo prywatne polskie, t. 1. Lwów: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1910.
6.Górzyński, Sławomir, Jolanta Grala, Włodzimierz Piwkowski, Violetta Urbaniak, Teresa Zielińska. Radziwiłłowie herbu Trąby. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1996.
7.Karkucińska, Wanda. „Anna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowa”. W: Polski słownik biograficzny, t. 30, 384–387. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1987.
8.Kicińska, Urszula. „Umowa dożywocia jako przykład regulacji majątkowej małżonków w dawnej Polsce”. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 5 (2013): 266–283.
9.Konopczyński, Władysław. „Branicki Jan Klemens”. W: Polski słownik biograficzny, t. 2, 404–407. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1936.
10.Kosińska, Urszula. „Rosja wobec sejmu jesiennego 1720 r.” Kwartalnik Historyczny 111 (2004), 1: 39–67.
11.Kowecka, Elżbieta. Dwór „Najrządniejszego w Polszcze Magnata”. Warszawa: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, 1993.
12.Kuchta, Joanna. „Instytucja małżeństwa w świetle intercyz przedślubnych w okresie staropolskim”. Annales Academiae Paedagogocae Cracoviensis. Studia Historia 6 (2007): 65–75.
13.Kuchta, Joanna. „Spór o dożywocie po Liborym Kordyszu jako przyczynek do badań nad dziejami małżeństw w XVII–XVIII wieku”. Annales Academiae Paedagogocae Cracoviensis. Studia Historia 6 (2007): 163–170.
14.Kulesza-Woroniecka, Iwona. Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI–XVIII wieku. Poznań–Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2002.
15.Lesiak, Anna. „Kobiety z rodu Radziwiłłów w świetle inwentarzy i testamentów (XVI–XVIII w.)”. W: Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku, red. Urszula Augustyniak, 113–194. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
16.Liedke, Marzena. Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016.
17.Liedke, Marzena. „Uwagi o wieku uprawniającym do zawarcia małżeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 32 (2013): 7–24.
18.Lubczyński, Mariusz. „Zawieranie małżeństw przez szlachtę w świetle intercyz przedślubnych w krakowskich księgach grodzkich w latach 1680–1730”. W: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. Henryk Suchojad, 137–155. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2001.
19.Łopatecki, Karol. „O instytucji dożywocia na przykładzie małżeństwa Jana Klemensa i Izabeli Branickich”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 9 (2016), 1: 39–66.
20.Nieciecki, Jan. „Pomnik na serca matki i syna”. Białostocczyzna 24 (1991): 8–13.
21.Nieciecki, Jan. „Testament Jana Klemensa Branickiego”. W: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, red. Henryk Majecki, 7–27. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, 2001.
22.Oleńska, Anna. Jan Klemens Branicki „Sarmata Nowoczesny”. Kreowanie wizerunku poprzez sztukę. Warszawa: Instytut Sztuki PAN i Liber Pro Arte, 2011.
23.Penkała, Anna. „Szlacheckie kontrakty małżeńskie jako źródła do badań biograficznych i majątkowych na przykładzie intercyzy przedślubnej Antoniny Rzewuskiej i Piotra Miączyńskiego”. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 6 (2014): 153–169.
24.Pielas, Jacek. „Zabezpieczenie praw majątkowych Annie Stanisławskiej w intercyzie przedślubnej z 1669 roku”. Almanach Historyczny 2 (2000): 209–217.
25.Pietrzak, Jarosław. „Pomiędzy idealizmem a pragmatyzmem – postać Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej w kręgu rodzinnej pamięci”. Słupskie Studia Historyczne 18 (2012): 85–100.
26.Płaza, Stanisław. Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1: X–XVIII w. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997.
27.Popiołek, Bożena. „Magdalena z Tarłów Lubomirska (zm. 1728), wojewodzina krakowska. Próba biografii”. Krakowskie Studia Małopolskie 18 (2013): 434–453.
28.Popiołek, Bożena. Kobiecy świat w czasach Augusta II: studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.
29.Probert, Rebecca. Marriage Law and Practice in the Long Eighteenth Century: A Reassessment. Cambridge, New York, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi: Cambridge University Press, 2009.
30.Rachuba, Andrzej, „Karol Stanisław Radziwiłł”. W: Polski słownik biograficzny, t. 30, 240–247. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1987.
31.Rachuba, Andrzej. „Sapieha Kazimierz Jan Paweł”. W: Polski słownik biograficzny, t. 35, 37–48. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1994.
32.Reychman, Jan. Orient w kulturze polskiego oświecenia. Wrocław: Ossolineum, 1964. Sajkowski, Alojzy. Staropolska miłość: z dawnych listów i pamiętników. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1981.
33.Siegel, Stanisław. Kontrakty lwowskie w latach 1717–1724. Lwów: Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, 1935.
34.Sulej, Katarzyna. „Mariaże magnackie w XVI–XVIII wieku na podstawie intercyz przedślubnych”. W: Społeczeństwo Staropolskie. Seria nowa, t. 3, red. Andrzej Karpiński, 63–96. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011.
35.Sztachelska-Kokoczka, Alina. Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego. Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2006.
36.Szymańska, Izabela, Aneta Średzińska. Pałac Branickich. Historia i wnętrza. Białystok: Wydawnictwo Buk, 2011.
37.Trumbach, Randolph. The Rise of the Egalitarian Family: Aristocratic Kinship and Domestic Relations in Eighteenth-Century England. New York, San Francisco, London: Academic Press, 1978.
38.Uruszczak, Wacław. Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: (966–1795). Warszawa: Wolter Kluwer Polska, 2013.
39.Urwanowicz, Jerzy. „Stefan Branicki – szkic do portretu (z kłopotami z urzędem wojewody podlaskiego w tle)”. W: O prawie i jego dziejach księgi dwie, ks. I, red. Marian Mikołajczyk, 413–418. Białystok–Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010.
40.Urwanowicz, Jerzy. „Z królem. Wpływ regalizmu Branickich Gryfitów na karierę rodu w XV–XVIII wieku”. W: Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI–XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Jerzy Urwanowicz, 455–478. Kraków: Avalon, 2012.
41.Wąsowicz, Michał. Kontrakty lwowskie w latach 1676–1686. Lwów: Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, 1935.
42.Zielińska, Teresa. „Kosztowności jako składnik wyposażenia kobiet w XVII i XVIII w.” W: Miasto – region – społeczeństwo. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Jerzy Urwanowicz, 295–303. Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1992.
43.Zielińska, Teresa. „Rozważania nad kwestią wyposażenia szlachcianek w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII stuleciu”. Kwartalnik Historyczny 96 (1989), 1–2: 93–109.