Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 41, 2019

Rok wydania: 2019

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic” to Non-Political History


(Demografia historyczna w Ukrainie. Od „arytmetyki politycznej” do historii niepolitycznej)
0 (0-0) --- Więcej
2.

House of Networks: the Polish-Lithuanian Senate (1569–1795) as Parliamentary Representation of the National Social Network (of Women?)


(Izba Sieci. Polsko-litewski senat (1569–1795) jako reprezentacja parlamentarna ogólnokrajowej (kobiecej?) sieci społecznej)
0 (0-0) --- Więcej
3.

Death of the Magnate: Life Expectancy of the Magnatery in the Polish–Lithuanian Commonwealth Versus the Demography of the Western European Elites in the Early Modern Age


(Śmierć magnata. Oczekiwana długość życia magnaterii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów a demografia elit zachodnioeuropejskich w epoce wczesnonowożytnej)
0 (0-0) --- Więcej
4.

Population of Wieliczka in 1788 — Household Size and Structure


(Ludność Wieliczki w 1788 roku – wielkość i struktura gospodarstw domowych)
0 (0-0) --- Więcej
5.

Greater Poland Crafts in the Light of the 1810 Census and in the Context of Multidimensional Grouping


(Rzemiosło wielkopolskie w świetle spisu powszechnego z 1810 r. w kontekście grupowania wielowymiarowego)
0 (0-0) --- Więcej
6.

Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864


(Małżeństwa w parafii Płonka Kościelna w latach 1826–1864)
0 (0-0) --- Więcej
7.

Polish Emigration Abroad: Regional Structure and Streams of Emigration in the Years 1870–1914 and 1918–1939


(Polska emigracja zagraniczna. Struktura regionalna i kierunki emigracji w latach 1870–1914 i 1918–1939)
0 (0-0) --- Więcej
8.

An Unknown Census of the Population of Przemyśl from mid-1918


(Nieznany spis ludności Przemyśla z połowy 1918 r. Studium źródłoznawcze)
0 (0-0) --- Więcej
9.

Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia. On Josef Grulich’s Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages


(Poddaństwo a mobilność w osiemnastowiecznych Czechach. Uwagi nad książką Josefa Grulicha, Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018, Wydawnictwo: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ss. 286)
0 (0-0) --- Więcej
*

Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2017 roku

0 (0-0) --- Więcej