Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 2

Year of publication: 2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914


(Extramarital Births in the St Nicholas’ Parish in Łąka in the Years 1664–1914)
27 (7-33) Ewa M. Ryguła More
2.

Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku


(The Area of a Parish as a Factor Generating Sources for Registering Certificates in the Deanery (Decanate) of Kazimierz at the Turn of the 18th and 19th Centuries)
38 (35-72) Piotr Rachwał, Bogumił Szady More
3.

Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego


(The Censuses Carried out by the Civilian-Military Order Commission of the Cracow Voivodeship as a Source for Demographic Research, Exemplified by the Proszowice County)
29 (73-101) Ewa Kaźmierczyk More
4.

O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych


(On the Possibility of Using the LOESS Regression in the Analysis of Time Series)
12 (104-115) Radosław Poniat More
5.

Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku


(The Census of the Population of the Parish in Konopnica of 1760)
17 (117-133) Piotr Rachwał More
*

[recenzja pracy:] Boris Mironov, The Standard of Living and Revolutions in Russia. 1700–1917, Oxon: Routledge 2012, ss. 668

5 (135-139) Radosław Poniat More
*

Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku

4 (141-144) Piotr Rachwał More