Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 1

Year of publication: 2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku


(On the Need to Intensify the Research on the Demographic Structures of Families in Polish Lands until the Beginning of the 20th Century)
30 (7-36) Cezary Kuklo More
2.

Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich. Wybrane problemy


(The Demography of the Magnate Family in the Grand Duchy of Lithuania against the Background of the West European Elites. Selected Problems)
34 (37-70) Marzena Liedke More
3.

Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich


(The State of Research on Women in the late Middle Ages Towns in Polish Lands)
21 (71-91) Piotr Łozowski More
4.

Opieka nad nieletnimi w rodzinach szlacheckich w Koronie w XVII wieku. Zarys problematyki i perspektywy badawcze


(Guardianship of Minors in the Gentry Families in the Crown in the 17th Century. An Introduction to the Problem and Research Prospects)
14 (93-106) Jacek Pielas More
5.

Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim


(A Computer Micro-Simulation of the Relative Network and the Patterns of Co-Habitation: on the Demographic Determinants of the Peasant Family in the Old-Polish Period)
55 (107-161) Mikołaj Szołtysek More
6.

Badania nad rodziną w miastach zaboru pruskiego w XIX i na początku XX wieku. Stan obecny i perspektywy badawcze


(Research on the Family in the Towns of the Prussian Partition in the 19th and at the Beginning of the 20th Centuries. The Present State of Research and Its Prospects)
19 (163-181) Agnieszka Zielińska More