Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2018.1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2018
Realizacja funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny w kontekście niepełnej sprawności kobiety

Autorzy: Katarzyna Piątek ORCID
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: rodzina funkcje rodziny funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca niepełnosprawność kobieta
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (53-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rodzina w ujęciu instytucjonalnym postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat swych funkcji. Ich rola nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji choroby czy niepełnosprawności jednego z jej członków, zwłaszcza kobiety. Celem artykułu jest ukazanie na podstawie badań własnych trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej, będącej tradycyjnie domeną kobiet, w rodzinach, w których to właśnie kobietę dotknęła niepełnosprawność. Starano się również przedstawić czynniki wpływające na zakres i formę realizacji tej funkcji. Materiał badawczy stanowiły 152 ankiety przeprowadzone wśród kobiet z orzeczoną niepełnosprawnością, będącą konsekwencją przebytej choroby nowotworowej piersi. Jak wykazano, rodzina w obliczu niepełnosprawności żony/matki przechodzi istotną transformację, a jej efektywność początkowo spada, aby później się ustabilizować. Zakres i forma realizacji funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej są ściśle zależne od kondycji rodziny, jej zasobów materialnych, emocjonalnych, społecznych, wiedzy i umiejętności oraz więzi będących podstawą działania systemu rodzinnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.
2.Balcerzak-Paradowska, B. (2008). Znaczenie rodziny dla jakości życia osoby niepełnosprawnej. W: L. Frąckiewicz (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (s. 27–41). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
3.Chodkowska, M. (1993). Kobieta niepełnosprawna. Socjopedagogiczne problemy postaw. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
4.Didkowska, J., Wojciechowska, U. (2013). Nowotwory piersi w Polsce i Europie — populacyjny punkt widzenia. NOWOTWORY Journal of Oncology, 63 (2), 111–118.
5.Janocha, W. (2009). Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
6.Kawczyńska-Butrym, Z. (2001). Rodzina – zdrowie – choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo Czelej.
7.Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Rodzina – zdrowie – choroba. Kontekst społeczny i zakres badań empirycznych. W: A. Ostrowska (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy (s. 189–210). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
8.Kirenko, J. (2006). Oblicza niepełnosprawności. Lublin: Wydawnictwo Akademickie WSSP.
9.Kocik, L. (2006). Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
10.Kocik, L. (2002). Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
11.Kotlarska-Michalska, A. (1985). Zakres funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, XLVII (1), 243–253.
12.Kotlarska-Michalska, A. (1990). Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca wielkomiejskich rodzin pracowniczych. Poznań: WN UAM.
13.Kotlarska-Michalska, A. (2004). Przemiany rodzinnych ról kobiecych w okresie transformacji ustrojowej. W: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian (s. 91–103). Poznań: WN UAM.
14.Musiał, Z., Sendecka, W., Zalewska-Puchał, J. (2013). Jakość życia kobiet po mastektomii. Problemy Pielęgniarstwa, 21 (1), 38–46.
15.Nowak, A. (2012). Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
16.Ogryzko-Wiewiórowska, M. (2008). Społeczna kondycja polskiej rodziny zmagającej się z niepełnosprawnością. W: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji (s. 101–118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
17.Ostrowska, A. (2015). Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
18.Piątek, K. (2015a). Rodzina jako źródło wsparcia w doświadczeniu kobiet z niepełnosprawnością. W: W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje (s. 459–469). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
19.Piątek, K. (2015b). Szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu kobiet z niepełnosprawnością. Studium socjologiczne. W: B. Gąciarz, S. Rudnicki, D. Żuchowska-Skiba (red.), Polscy niepełnosprawni. Pomiędzy deklaracją a realiami (s. 85–106). Kraków: Wydawnictwa AGH.
20.Szczepański, J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
21.Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewaluacja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: WN PWN.
22.Świątkiewicz-Mośny, M. (2010). Tożsamość napiętnowana. Kraków: Nomos.
23.Taranowicz, I. (2001). Rola rodziny w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym. W: Z. Tyszka (red.), Rodzina w czasach szybkich przemian. Roczniki socjologii rodziny, XIII (s. 209–228). Poznań: WN UAM.
24.Taranowicz, I. (2002). Rodzina a problemy zdrowia i choroby. W: J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny (s. 105–115). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
25.Tobiasz-Adamczyk, B. (2000). Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo UJ.
26.Tyszka, Z. (1976). Socjologia rodziny. Warszawa: WN PWN.
27.Tyszka, Z. (1977). Rodziny robotnicze w Polsce: różnice i podobieństwa. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
28.Tyszka, Z. (1990). Socjologia rodziny w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LII (3–4), s. 233–248.