Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.3-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3/2016
Między Rosją a Zachodem. Polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską

Autorzy: Marcin Orzechowski
Uniwersytet Szczeciński

Dominika Noskowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Partnerstwo Wschodnie Europejska Polityka Sąsiedztwa Unia Europejska Federacja Rosyjska Republika Mołdowy konflikty międzynarodowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (45-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tematem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest analiza relacji Unii Europejskiej z Mołdawią. Autorzy wskazują na przyczyny leżące u podstaw trudności we wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego wobec tego państwa. Szczególną rolę odgrywa tutaj Federacja Rosyjska broniąca swych strategicznych interesów na obszarze Europy Wschodniej, uznawanym za jej wyłączną strefę wpływów. Autorzy przedstawiają również tezę mówiąca o tym, że w Mołdawii społeczeństwo jest podzielone wobec kwestii ewentualnej integracji z Unią Europejską, preferując często opcję prorosyjską w polityce realizowanej przez establishment w obu tych państwach. Ułatwia to Rosji wspieranie tendencji separatystycznych w Naddniestrzu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrijesz, W. (2015). Dietierminanty jewrointegracji Mołdowy poslie raspada Sowietskowo Sojuza. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 10–12). Kraków: Księgarnia Akademicka.
2.Bąba, W. (2008). Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej na przykładzie Republiki Mołdowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 787, 163–182.
3.Berend, I.T. (1995). Alternative of Transformation: Choices and Determinants East-Central Europe in the 1990s. W: B. Crawford, A. Lijphart (red.), Market, States and Democracy (s. 130–135). Boulder: Westview Press.
4.Brzeziński, Z. (1997). Wielka Szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa: Wydawnictwo Politeja.
5.Bukataru, I. (2015). Jewolucja publicznowo uprawliennia w Riespublikie Mołdowa w kontekstie polityki jeropiejskoj integracji. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 94–97). Kraków: Księgarnia Akademicka.
6.Całus, K. (2014). Naddniestrze wobec perspektywy aneksji przez Rosję. Analizy OSW, 14 maja. Pobrano z: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-14/naddniestrze-wobec-perspektywy-aneksji-przez-rosje.
7.Całus, K. (2015). Państwo zawłaszczone? Niepewne perspektywy modernizacji Mołdawii. Komentarze OSW, 22 kwietnia. Pobrano z: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-04-22/panstwo-zawlaszczone-niepewne-perspektywy-modernizacji-moldawii.
8.Całus, K. (2016a). Mołdawia: od pluralizmu oligarchicznego do hegemonii Plahotniuca. Komentarze OSW, 11 kwietnia. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-04-11/moldawia-od-pluralizmu-oligarchicznego-do-hegemonii-plahotniuca.
9.Całus, K. (2016b). Mołdawia: Sąd Konstytucyjny zmienia tryb wyboru prezydenta. Analizy OSW, 9 marca. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-03-09/moldawia-sad-konstytucyjny-zmienia-tryb-wyboru-prezydenta.
10.Całus, K. (2016c). Igor Dodon zwycięzcą wyborów prezydenckich w Mołdawii. Analizy OSW, 14 listopada. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-11-14/igor-dodon-zwyciezca-wyborow-prezydenckich-w-moldawii.
11.Czebotar, S., Sterkuł, N. (2015). Na pierieputie: Riespublika Mołdowa i jejo otnoszenija s JeEs i Rossijej. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 21–23). Kraków: Księgarnia Akademicka.
12.Dominik, A., Kaczmarska, A., Ruszkowski, J. (1997). Rosja i jej byłe imperium: środowisko, surowce, gospodarka, transformacje. Katowice: Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza.
13.Gibas-Krzak, D. (2009). Konflikt o Naddniestrze: zagrożenie starego kontynentu. Kwartalnik Bellona, 2, 98–103.
14.Główny Urząd Geodezji i Kartografii (2013). Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych. Warszawa. Pobrano z: http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_nazw_panstw_2013.pdf.
15.Gołembski, F., Szmyd, Z. (1998). Mołdowa a Rosja. Polityka Wschodnia, 1, 47–59.
16.Gorynczoj, J. (2015). Probliema politiczeskoj identicznosti w Riespublikie Mołdowa w kontekstie polityki jeropiejskoj integracji. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 78–81). Kraków: Księgarnia Akademicka.
17.Jacko, M. (2015a). Opyt i dostyżenja Riespubliki Mołdowa w połuczeni statusa bezwizowo rieżima z Jewrosojuzom. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 45–47). Kraków: Księgarnia Akademicka.
18.Jacko, M. (2015b). Razwytje socjalnych politik Riespubliki Mołdowa w kontiekstie jewropiejskoj integracji. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 103–104). Kraków: Księgarnia Akademicka.
19.Kalicka-Mikołajczyk, A. (2013). Ramy prawne i zasady unijnej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wobec partnerów wschodnich. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
20.Kapuśniak, T. (2009). Ewolucja polityki Federacji Rosyjskiej wobec Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. W: T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś (red.), Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata (s. 186–202). Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
21.Karas, E. (2014). Dialog Riepublika Mołdowa – Jeropiejskij Sojuz po liberalizacji wizowego rieżima. Pobrano z: http://www.conventia.md/data/fi les/12_raport_ecaras.pdf.
22.Ministertwo Oborony Rossijskoj Fiedieraciji (2013). Wozniknowienie i razwitje wooryżennogo konflikta w Pridniestrowskom Regionie Riespubliki Mołdowa. Pobrano z: http://structure.mil.ru/mission/peacekeeping_operations/more.htm?id=10336232@cmsArticle
23.Moszniaga, W., Curkan, W., Bajor, P. (2015). Obszestwiennoje mnienie nasielienia Riespubliki Mołdowa o wnieszniej politikie strany. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 147–148). Kraków: Księgarnia Akademicka.
24.Orzechowski, M. (2006). Struktura interesów politycznych Rosji w Naddniestrzu i w regionie. W: M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś (red.), Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu (s. 121–125). Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
25.Orzechowski, M. (2011). Partnerstwo wschodnie jako element polityki promującej strategiczne interesy Polski w Unii Europejskiej. Wpływ polskiej prezydencji w Radzie UE na implementację założeń Partnerstwa Wschodniego. W: R. Bartłomiejski, D. Kowalewska, R. Podgórzańska (red.), Prezydencja jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej (s. 124–135). Szczecin: Hogben. Pobrano z: http://www.academia.edu/.
26.Orzechowski, M. (2013). Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej w latach 1990–2005. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
27.Orzechowski, M., Listwoń, Ł.P. (2015). Konflikt mołdawsko-naddniestrzański. Lokalna „niska intensywność” czy rosyjska „strategia chaosu”. W: T. Ambroziak, A. Czwołek, S. Gajewski, M. Nowak-Paralusz (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim.Próba bilansu (s. 270–285). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
28.Partnership & Co-operation Agreement – PCA. Full text signed on 28 November 1994 by theEuropean Union and the Republic of Moldova (1994). Pobrano z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/august/tradoc_135737.pdf.
29.Political and legal foundations of EU – Moldova Relations (2007). Pobrano z: http://www.euneighbours.eu/library/content/political-and-legal-foundations-eu-moldova-relations.
30.Rodkiewicz, W., Wierzbowska-Miazga, A. (2011). Rosja naciska na zmianę władzy w Naddniestrzu. Analizy OSW, 9 listopada. Pobrano z: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-11-09/rosja-naciska-na-zmiane-wladzy-w-naddniestrzu.
31.Sadowski, R. (2013). Partnerstwo w czasach kryzysu. Wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy Wschodniej. Punkt Widzenia OWS, 36. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_36_pl_partnerstwo_net.pdf.
32.Saka, W. (2015). Tiendienciji i probliemy konsolidacji demokratii w Riepublikie Mołdowa w kontiekstie jewrointegracjonnych prociessow. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 55–57). Kraków: Księgarnia Akademicka.
33.Secrieru, S., Sobjàk, A. (2014). Trzy sprawdziany dla umowy stowarzyszeniowej między UE a Mołdawią. Biuletyn PISM, 83 (1195), 27 czerwca. Pobrano z: https://www.pism.pl/files/?id_plik=17708.
34.Sikora, M. (2009). Unia Europejska – Rosja. Dylematy mołdawskiej polityki. W: J. Knopek (red.), Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych (s. 273–285). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
35.Sikorska-Gaca, M. (2013). System partyjny Mołdawii w latach 1989–2009. Toruń: Wydawnictwo Tako.
36.Solak, M. (2006). Struktura etniczna Mołdawii i Naddniestrza jako uwarunkowanie bezpieczeństwa w regionie. W: M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś (red.), Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu. (s. 51–69). Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
37.Solak, M. (2009). Mołdawia. Republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
38.Strachota, K. (2003). Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania, konsekwencje. Prace OSW, 10 czerwca. Pobrano z: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2003-06-10/konflikty-zbrojne-na-obszarze-postradzieckim-stan-obecny-perspektywy.
39.Syły, W., Benkecz, M., Benkecz, D. (2015). Probliema sieparatizma Pridniestrowia i Gagauzji w otnoszeniach Riespubliki Mołdowa i Jewropiejskowo Sojuza. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 32–34). Kraków: Księgarnia Akademicka.
40.Tichonow, S. (2014). Pridniestrowskij konflikt; kak wsio naczynałos, 5 marca. Pobrano z: http://expert.ru/2014/03/2/kak-nachalsya-pridnestrovskij-konflikt/.
41.Turko, T., Swietlicznyj, P. (2015). Politika jewropiejskoj intiegraciji w programach politiczeskich partii Riespubliki Mołdowa. W: P. Bajor (red.), ietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 118–121). Kraków: Księgarnia Akademicka.
42.Ulian, G., Bradu, M. (2015). Ekonomiczeskoje otnoszenija mieżdu Mołdawoj i Jewropiejskim Sojuzom. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 56–57). Kraków: Księgarnia Akademicka.
43.Wróbel, J. (2003). Unia Europejska a Mołdawia. Prace OSW, 15 marca. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2004-03-15/unia-europejska-a-moldawia.
44.Zdaniuk, B. (2016). Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii. Warszawa: W ydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.