Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.3-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3/2016
Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju

Autorzy: Zofia Kawczyńska-Butrym
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Elżbieta Czapka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marek Butrym
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: opieka ludzie starzy migracje deficyt opieki
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (21-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zmiany demograficzne i migracje generują kwestie społeczne, które wymagają wypracowania skutecznych rozwiązań ze strony polityki rodzinnej i społecznej. Jednym z wyzwań we współczesnych społeczeństwach jest organizacja opieki nad starszym pokoleniem. Niewątpliwie starzenie się społeczeństw i migracja kobiet w dużym stopniu wpływają na realizowanie funkcji opiekuńczej w rodzinach. W wielu krajach rola opiekuńcza jest bowiem najczęściej realizowana przez kobiety, matki i córki. W artykule zaprezentowano częściowe wyniki badań przeprowadzonych z polskimi migrantkami w Norwegii oraz z pracownikami socjalnymi, ekspertami do spraw opieki i księżmi w Polsce. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o realizację zadań opiekuńczych przez migrujące córki lub synowe wobec pokolenia rodziców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, I., Parkins, E. (1995). The future of family care for older people. London: HMSO.
2.Bień, B. (red) (2006). Family Caregiving for the Elderly in Poland. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
3.CBOS (2012). Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku. Warszawa.
4.Dutkiewicz, M., Racław, M. (2015). Cudzoziemcy w sektorze opieki. W: P. Sobiesiak-Penszko (red.), Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach nad osobami starszymi (s. 191–226). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
5.Isaksen, L.W., Devi, S.U., Hochschild, A.R. (2008). Global Care Crisis: A Problem of Capital, Care Chain, or Commons? American Behavior Scientist, 52 (3), 405–425.
6.Jacher, W. (1996). Przemiany więzi społecznej w rodzinie polskiej. W: B. Czech (red.), Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Katowice: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach.
7.Kawczyńska-Butrym, Z. (2008a). Polskie emigrantki we Włoszech. W: D. Bryk, B. Rożnowski, M.S. Zięba (red.), Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego. Lublin: Oficyna Wydawnicza EL-Press.
8.Kawczyńska-Butrym, Z. (2008b). Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Lublin: Wydawnictwo Makmed.
9.Krzyżowski, Ł., Mucha, J. (2012). Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce. Kultura i Społeczeństwo, 1, 191–217.
10.Krzyżowski, Ł. (2013). Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
11.Lutz, H. (2010). Gender in the migratory process. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36 (10), 1647–1663.
12.Mestheneos, E., Triantafillou, J. (2005). Supporting family carers of older people in Europe – empirical evidence, policy trends and future perspectives. EUROFAMCARE Report. Pobrano z: http://www.uke.de/extern/eurofamcare/documents/nabares/peubare_a4.pdf.
13.Parreñas, R.S. (2005). Children of global migration. Transnational families and gendered woes. Stanford: Stanford University Press.
14.Ribbe, M.W. (1993). Care for elderly: the role of the nursing home in Dutch Health care system. International Psychogeriatrics, 5, 213–222.
15.Roszak, K. (2015). Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych a status materialny. Niepublikowana rozprawa doktorska. Uniwersytet Łódzki.
16.Slany, K. (red.) (2008). Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
17.Sobisiak-Penszko, P. (red.) (2015). Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
18.Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
19.Szczygielska, I. (2013). Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
20.Wilding, R., Baldassar, L. (2009). Transnational family-work balance: Experiences of Australian migrants caring for ageing parents and young children across distance and borders. Journal of Family Studies, 15 (2), 177–187.
21.Żurek, A. (2002). Relacje łączące rodzinę z familią w świetle teorii wymiany. Życie rodzinne. Uwarunkowania makro i mikrostrukturalne. Roczniki Socjologii Rodziny, XIV.