Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2/2016
Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem

Autorzy: Anna Kozłowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: odpowiedzialność pacjent placówka medyczna komunikacja reklama
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (99-107)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy niezwykle ciekawego zagadnienia, jakim jest odpowiedzialność placówek medycznych w procesie komunikacji z pacjentem. Przy ograniczonych możliwościach komunikacji marketingowej nacisk należy kłaść na komunikację z pacjentem w trakcie procesu leczenia, komunikację, która powinna odchodzić od modelu paternalistycznego na rzecz partnerskiego. Studia literaturowe z zakresu komunikacji marketingowej, socjologii organizacji, socjologii medycyny itd. pozostawiają niedosyt co do wskazówek, w jaki sposób doprowadzić do zmian w relacjach lekarz–pacjent. Postulaty dotyczące odpowiedzialności placówki medycznej w komunikacji z pacjentem rozbijają się o procedury, standardy i problemy systemowe. Celem artykułu jest wskazanie na rolę relacji lekarz–pacjent w komunikacji marketingowej z otoczeniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antkowiak, M. (2011). Zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych. Pobrano z: http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=1023.
2.Brzozowska-Woś, M. (2013). Elektroniczne instrumenty komunikacji marketingowej w marketingu usług medycznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10/1 (14), 31–40.
3.Dunn, S.W., Barban, A.M., Krugman, D.M., Reid, L.N. (1990). Advertising. Its Role in Modern Marketing. Orlando: The Dryden Press.
4.FOB (2011). Forum Odpowiedzialnego Biznesu – strategie CSR. Raport z wywiadów indywidualnych online, 13. Warszawa: Interaktywny Instytut Badań Rynkowych.
5.FOB (2013). Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje. Analiza Tematyczna. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-zrownowazony-lancuch-dostaw-trendy-i-innowacje/.
6.Jarosz, M.J., Kawczyńska-Butrym, Z., Włoszczak-Szubzda, A. (2012). Modele komunikacyjne relacji lekarz–pacjent–rodzina. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 3 (18), 212–218.
7.Kotler, Ph. (2011). Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Kozłowska, A. (2010). Instrumenty komunikowania marketingowego w dobie globalizacji. Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, 1, 151–173. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
9.Kozłowska, A., Korporowicz, V. (2015). Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu. W: V. Korporowicz (red.), Zarządzanie progresywne zdrowiem. Metody, strategie, metody (s. 167–186). Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Kozłowska, A. (2015). Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej. W: A. Kołodziej-Durnaś (red.), Reklama społeczna – między społecznymi problemami a innowacjami (s. 75–96). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”.
11.Krzyżanowska, O. (2015). Odpowiedzialny biznes w Polsce. Pobrano z: www.epr.pl/czytelniatrzy. php?id=233&itemcat=1.
12.LBKS (2015). Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej. Pobrano z: http://www.badaniakomunikacji.pl/.
13.Littwin, K.I. (2013). Rola profesjonalistów medycznych w zarządzaniu szpitalem. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10 (1), 205–214. Łódź: Społeczna Akademia Nauk.
14.Makuch, L. (2011). CSR a wartość dla klienta. W: M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu (s. 205–231). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
15.Midura, J. (2009). Kultura przenikania. Marketing przy kawie, 260. Pobrano z: http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=895.
16.Mielnik-Błaszczak, M., Zioło, A., Kawiak-Jawor, E. (2011). Relacja lekarz–pacjent. Od paternalizmu do partnerstwa. Zdrowie Publiczne, 121 (1), 95–98.
17.Orońska, A. (2000). Rozmowa z nieuleczalnie chorym. W: J. Barański, W. Waszyński, A. Steciwko (red.), Komunikowanie się lekarza z pacjentem (s. 39–62). Wrocław: Astrum.
18.Ostrowska, A. (2006). Paternalizm czy partnerstwo? Relacje między pacjentami a lekarzami w Europie. W: H. Domański, A. Ostrowska, P.B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego (s. 185–200). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
19.Ratajska, A., Kubica, A. (2010). Co leży u podłoża złej współpracy lekarz–pacjent? – spojrzenie psychologa. Folia Cardiologica Excerpta, Via Medica, 2 (5), 84–87.
20.Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
21.Stangierska, I., Horst-Sikorska, W. (2007). Ogólne zasady komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem. Forum Medycyny Rodzinnej, 1 (1), 58–68.
22.Swayne, L.E., Duncan, W.J., Ginter, P.M. (2012). Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer.
23.Ustawa (2011). Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. DzU 2011, nr 112, poz. 654.
24.Wiercińska, A. (2012). Specyfika rynku usług zdrowotnych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 287 (63), 1–12.
25.Zalewska-Turzyńska, M. (2013). Zintegrowana komunikacja marketingowa w usługach zdrowotnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10/1 (14), 41–51.
26.Zieger, O. (2001). Świadomość konsumencka – czy jesteśmy w stanie płacić więcej za lepiej? Pobrano z: www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/swiadomosc.html.