Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2/2016
Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy

Autorzy: Agnieszka Jeran
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: Kodeks Pracy ERG funkcje pracy telepracownik praca zdalna
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (49-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Praca zdalna charakteryzuje się wieloma potencjalnymi zagrożeniami dla realizowania poprzez pracę funkcji ekonomicznych, społecznych i rozwojowych. W artykule przedstawiono zebrane na podstawie analizy literatury i wyników badań obszary tych zagrożeń: od kwestii potencjalnie niższych wynagrodzeń i nieuwzględnianych przez pracodawcę kosztów pracy ponoszonych przez telepracownika, przez zagrożenia dla relacji społecznych i ryzyko izolacji pracowników po utrudnione pola samorealizacji zarówno zawodowej, jak i osobistej. Waga tych zagrożeń jest różna, podejmowane są też przeciwdziałania – w odniesieniu do sfery ekonomicznej mają charakter np. zapisów Kodeksu pracy, w odniesieniu do sfery relacji są coraz częściej wdrażane przez samych pracodawców. Można jednak sądzić, że rosnąca popularność telepracy będzie wymagać większej świadomości płynących z niej zagrożeń i dobrych przeciwdziałań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carnoy, M. (2000). Sustaining Flexibility: Work, Family and Community in the Information Age. Cambridge: Harvard University Press.
2.Chomątowska, B., Chłopek, P. (2011). Telepraca – nowa forma organizacji pracy. Nowy obszar dysfunkcji i patologii? W: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi (t. 4, s. 397–412). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Pobrano z: http://hdl.handle.net/11089/11576.
3.Furmanek, W. (2015). Zalety i wady telepracy. Edukacja – Technika – Informatyka, 6 (1), 127–135.
4.Gądecki, J., Żadkowska, M. (2016). Praktyki telepracowników. Negocjowanie granic między domem a pracą. W: M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.), Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje (s. 63–86). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
5.Grzanka, I. (2012). Transformacja procesu pracy w społeczeństwie informacyjnym. Management Systems in Production Engineering, 1 (5), 14–18.
6.Klein, S. (2009). Czas. Przewodnik użytkownika. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
7.Król, M. (2013). Telepraca a pracoholizm. Studia Ekonomiczne, 148, 29–38. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
8.Makowiec, M., Bober, T. (2008). Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadach telepracy. W: A. Chodyński (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów. Wybrane aspekty ekologiczne i społeczne (s. 61–70). Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
9.Makowiec, M., Mikuła, B. (2014). Dehumanizacja w telepracy domowej. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 18, 1, 61–70.
10.Misztal, A., Misztal, P. (2014). Telepraca – elastyczna forma zatrudnienia jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy. W: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne (s. 103–111). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.
11.Sikora, J. (2012). Telepraca – o walorach i pułapkach elastycznego zatrudnienia. W: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne (s. 81–88). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.
12.Szylko-Skoczny, M. (2014). Zmiany w modelu pracy. Studia Ekonomiczne, 167, 174–183. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
13.Ślązak, A. (2012). Przegląd badań dotyczących telepracy. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30, 219–232. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Ustawa (2007). Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. DzU 2007, nr 181, poz. 1288.
15.Wyrwich, S. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle rozwoju wirtualnej pracy. Społeczeństwo i Ekonomia – Society And Economics, 1 ( 1), 1 02–116. D OI: 1 0.15611/eis.2014.1.08.
16.Wyrzykowska, B. (2014). Przedsiębiorstwo bez pracowników – telepraca. Logistyka, 4, 3801–3813.