Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2016
Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności

Autorzy: Magdalena Zdun
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: innowacyjność wartości aksjologia zmiana społeczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (15-26)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności jako kategorii wielowymiarowej, umieszczonej na styku świata techniki i kultury, a przez to uwarunkowanej podwójnie: pragmatycznie i aksjologicznie. Drugi z wymienionych aspektów nowatorstwa – aksjologiczny zdaje się we współczesnych dyskusjach pomijany, stąd też jego uwzględnienie można uznać za próbę przełamania wszechobecnych redukcjonizmów. Kontekst aksjologiczny pozwala na ukazanie i zrozumienie w pełni natury innowacyjności. Dzięki niemu nowatorstwo przestaje być niewolnikiem sfery praxis i narzędziem ukierunkowanego jedynie na doskonalenie materii homo faber. Kontekst aksjologiczny w niniejszym artykule dyskutowany jest na kilku etapach: legitymizacji nowatorstwa, poziomów społecznego uprawomocnienia oraz w odniesieniu do systemowych uwarunkowań innowacyjności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski, K. (2012). Transhumanizm – między utopią, biotechnologią a gnozą. Rocznik Teologii Moralnej, 4 (59), 105–129.
2.Barnett, H. (1953). Innovation: The Basis of Cultural Change, New York: McGraw-Hill Company.
3.Bauman, Z. (1998). Globalizacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
4.Bauman, Z. (2006). Płynny lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
5.Bauman, Z. (2003). O losach przestrzeni w zglobalizowanym świecie. W: W. Kamiński, G. Nowak, S. Symotiuk (red.), Przestrzeń we współczesnej nauce (s. 247–261). Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
6.Bell, D. (1973). The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
7.Benedykt XVI (2009). Caritas in veritate. Pobrane z: www.vatican.va.
8.Bergson, H. (1985). Świadomość i życie. W: I. Wojnar, Bergson. Warszawa: Wiedza Powszechna.
9.Burke, J., Ornstein, R. (1999). Ostrze geniuszu. Obosieczne skutki rozwoju cywilizacji. Warszawa: Philip Wilson.
10.Czarnowski, S. (1956). Dzieła, t. 1. Warszawa: PAN.
11.Davis, N. (1998). Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Wydawnictwo Znak.
12.Foucault, M. (2008). Trzy typy władzy. W: A. Jasińska-Kania (red.), Współczesne teorie socjologiczne.
13.Antologia tekstów (s. 512–536). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Fromm, E. (2013), Rewolucja nadziei. W stronę uczłowieczenia technologii. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-Vis Etiuda.
15.Fromm, E., Maccoby, M. (1970). A Social Charakter in Mexican Village: A Socio-Psychoanalytic Study. New Jersey: Prentice Hall.
16.Gumuła, W. (2008). Teoria osobliwości społecznych. Zaskakująca transformacja w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
17.Gumuła, W. (2010). Uniwersalia i anomalie w procesach globalizacji XXI wieku. Konwersatorium Form Myśli Strategicznej, 22 lutego 2010. Pobrane z: http://www.pte.pl/pliki/1/283/uniwersalanoma220310.pdf.
18.Hagen, E. (1962). On the Theory of Social Change. Illinois: The Dorsey Press.
19.Inglehart, R. (2003). Kultura a demokracja. W: L. Harrison, S. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw (s. 146–168). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
20.Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
21.Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Żak.
22.Linton, R. (1936). The Study of Man. New York: Appleton-Century.
23.Mariański, J. (2000). Kryzys moralny czy transformacja wartości. W: P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacyjnych (s. 243–258). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.McClelland, D. (1973). Business Drive and National Achievements. W: E. Etzioni-Halevy, A. Etzioni (red.), Social Change. Sources, Patterns, and Consequences (s. 161–174). New York: Basic Books, INC. Publishers.
25.Merton, R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
26.Mikosik, S. (1993). Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Mumford, L. (1966). Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację.Warszawa: PWN.
28.Mumford, L. (2012). Mit maszyny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Nawojczyk, M. (2009). Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii. Krakow: Nomos.
30.Ogburn, W. (1936). Technology and Government Change. Journal of Business of the University of Chicago, 1, 1–13.
31.Ogburn, W. (1950). Social Change with Respect to Culture and Original Nature. New York: Viking Press.
32.Ogburn, W. (1964). On culture and social change. Selected papers. Edited and with an Introduction by Otis Dudley Duncan. Chicago: Phoenix Books, the University of Chicago Press.
33.Rogers, E. (1983). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
34.Simonton, G.K. (1988). Scientific Genius. A Psychology of Science. Cambridge: University Press.
35.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
36.Schulze, G. (2005). Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt: Campus Verlag.
37.Sombart, W. (2004). Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych? Warszawa: IFiS PAN.
38.Sombart, W. (2010). Żydzi i życie gospodarcze. Warszawa: IFiS PAN.
39.Sztompka, P. (2010). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak.
40.Toffler, A. (2007). Szok przyszłości. Przeźmierowo: Wydawnictwo Kurpisz.
41.Veblen, T. (1924). Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The Case of America. London: Allen & Unwin.
42.Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Wydawnictwo Test.
43.Wells, H.G. (1983). Historia świata. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
44.Zacher, L. (2000). Innowacje. W: W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii (s. 311–316). Warszawa: Oficyna Naukowa.