Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 34 rok 2015

Year of publication: 2014

Articles

# Title Page range Authors Actions
*

Materializm historyczny jako teoria i jako metodologia humanistyki


(Historical materialism as a theory and methodology.)
3 (5-7) Jerzy Kochan More
1.

Bogdana Suchodolskiego koncepcja uspołecznienia kultury a marksizm


(Bogdan Suchodolski’s conception of socialization of the culture and marxism)
29 (9-37) Florian Nowicki More
2.

Wokół welfare economics Oskara Langego


(Around Oskar Lange’s welfare economics)
12 (39-50) Mariusz Baranowski More
3.

Gospodarka planowa w ujęciu Michała Kaleckiego


(Michał Kalecki on the planned economy)
16 (51-66) Paweł Szelegieniec More
4.

Róża Luksemburg i bunt mas


(Rosa Luxemburg and rebellion of the masses)
15 (67-81) Ewa Kochan More
5.

Dziedzictwo luksemburgizmu a kwestia niepodległości Polski


(The independency of Poland in the context of the heritage of Rosa Luxemburg)
20 (83-102) Michał Siermiński More
6.

Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz Pismach zbiorowych


(The position of Jozef Pilsudski in correspondence to marxism and Pisma zbiorowe)
20 (103-122) Andrzej Wojtaszak More
7.

Lewą naprzód. Ideologia i walka klas u młodego Zygmunta Baumana


(Left forward. Ideology and class warfare in the young Zygmunt Bauman’s thought)
40 (103-142) Sławomir Czapnik, Katarzyna Duda More
8.

Polski zombie-proletariat. Polityczna rekompozycja klasy


(Polish zombie-proletariat. Political recomposition of class)
15 (143-157) Łukasz Moll More
9.

Dyskursywna orientacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje


(The discoursive research orientation and its marxist inspiration)
16 (159-174) Magdalena Ozimek More
10.

Marksizm i socjalizm w XXI wieku


(Marxism and socialism in the XXI century)
27 (177-203) Zbigniew Wiktor More
11.

Konsumpcja jako źródło alienacji w teorii szkoły frankfurckiej


(Consumption as a source of alienation in the theory of Frankfurt School)
18 (209-226) Łukasz Iwasiński More
12.

Jasieński na lewo. Myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego


(Jasieński to the left. Marxist thought in the work of Bruno Jasieński)
20 (227-246) Michał Nikodem More
13.

Architektoniczność jako paradygmat sztuki Aleksandra Rodczenki. Konteksty konstruktywizmu


(Architecture as a paradigm of art of Aleksandr Rodchenko. Contexts of constructivism)
15 (247-261) Aleksandra Łukasiewicz Alcaraz More