Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Regiony w Polsce i ich rozwój w ujęciu taksonomicznym

Autorzy: Rafał Klóska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: region rozwój analiza statystyczna taksonomia
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (87-95)
Klasyfikacja JEL: O18 C19 R59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na procesy rozwoju regionów wpływa wiele czynników i uwzględnienie ich pełnej listy nie jest możliwe z powodu merytorycznej złożoności tej kategorii ekonomicznej oraz braku odpowiednich informacji statystycznych. Z uwagi na daleko idącą syntezę wielowymiarowej problematyki rozwoju właściwy jej pomiar, zwłaszcza w wymiarze terytorialnym, wymaga starannego doboru wskaźników, przy czym zagadnienia tego nie rozwiązano dotychczas w sposób jednoznaczny i w tego typu badaniach zestawy mierników stanowią kompromis między przesłankami merytorycznymi a możliwościami informacyjnymi baz danych. Potrzeba rozpoznania i monitorowania tego zagadnienia sprawia, że kwantyfikacja jest jednak możliwa, ale niejednoznaczna. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego statystycznego obrazu rozwoju regionów w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brol, R. (2006). Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna. W: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego (s. 13). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
2.Bywalec, C. (1991). Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 359, 5‒14.
3.Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ‒ wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42, 15‒23.
4.European Innovation Scoreboard. Methodology Report (2017). Belgium: European Union.
5.Janikowski, R. (2010). Wymiary zrównoważonego rozwoju. Wrocław‒Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
6.Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Korenik, S. (2004). Dysproporcje w rozwoju regionów Polski – wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
8.Korenik, S. (1999). Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
9.Kotlińska, J. (2011). Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego a poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 38, 279‒290.
10.Kudłacz, T., Grzebyk, M. (2002). Zróżnicowanie gmin pod względem poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego w regionie rzeszowskim. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 588, 89‒98.
11.Małachowski, K. (2007). Teoretyczne podstawy regionu ekonomicznego – wybrane aspekty. Europa Regionum, X, 54‒55.
12.Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
13.Paradysz, J. (2012). Statystyka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju. Przegląd Statystyczny, 2 (numer specjalny), 191‒204.
14.Pike, A., Rodriguez-Pose, A., Tomaney, J. (2007). What kind of local and regional development and for whom? Regional Studies, 41 (9), 1253‒1269.
15.Rozwój (2018). Słownik języka polskiego PWN. Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/rozwój.
16.Region (2018). Encyklopedia PWN. Pobrano z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3966703/region. html.
17.Strahl, D. (2005). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego na poziomie NUTS-2 w krajach Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1083, 18.
18.Szewczuk, A. (2010). Triada zależności przyczynowo-skutkowych: rozwój lokalny i regionalny – nowe zarządzanie publiczne – partycypacja obywatelska. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, 31, 83‒97.
19.Szymla, Z. (2005). Podstawy badań rozwoju regionalnego. Folia Oeconomica Bochniensia, 3, 101‒110.
20.Wydymus, S. (1984). Wykorzystanie procedur porządkowania liniowego w predyktywnej analizie stopnia dysproporcji rozwojowych w gospodarce światowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 181, 37‒61.