Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     DOI: 10.18276/miz.2018.52-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Examples of good CSR practices in the TFL sector
(Przykłady dobrych praktyk w sektorze TSL)

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (59-70)
Klasyfikacja JEL: L91 M14
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność dobre praktyki etyka ekologia
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Barbara Kos
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

Abstrakt

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się wiele działań, inicjatyw i procedur funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. Ma to odzwierciedlenie w różnego rodzaju dokumentach krajowych i międzynarodowych. Współczesne warunki gospodarowania, procesy globalizacji i internacjonalizacji wymaga od przedsiębiorstw wdrażania strategii CSR zgodnie z obowiązującymi standardami i zasadami raportowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych dobrych praktyk CSR w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowo-spedycyjno-logistycznych w Polsce. Dla realizacji celu wykorzystano metody analizy opisowej i porównawczej Raportów Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Warszawa: Difin.
2.Bartkowiak, P., Dudek, D., Wszendybył-Skulska, E. (2016). Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3.Blanchard, K., Peale, N.V. (2017). Etyka biznesu. Warszawa: Studio Emka.
4.Brzustewicz, P. (2013). Wybrane problemy etyki menedżera. Pieniądze i Więź, 16 (3), 12‒20.
5.Buglewicz, K. (2017). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Warszawa: PWE.
6.CSRinfo (2016). Raportowanie niefinansowe w Polsce 2016. Retrieved from: www.csrinfo.org/wp-content/uploads/2016/11/Raportowanie_niefinansowe_2017.pdf (11.07.2018).
7.Dietl, J., Gasparski, W. (ed.). (1997). Etyka biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups (9.07.2018). Retrieved from: http://publica
9.tions.europa.eu/resource/cellar/88489ede-61d3-4bd7-95a0-4860fb8b5ce1.0012.02/DOC_5.
10.European Commission (2001). Green Paper: Promoting a European framework for corporate social responsibility. COM(2001) 366 final, Brussels.
11.European Commission (2002). Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development. COM(2002) 347 final, Brussels.
12.European Commission (2006). Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate social Responsibility. COM(2006) 136 final, Brussels.
13.European Commission (2011). A re-newed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. COM(2011) 681 final, Brussels.
14.European Commission (2014). The Corporate Social Responsibility Strategy of the European Commission: Results of the Public Consultation Carried out between 30 April and 15 August 2014. Retrieved from: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8021 (9.07.2018).
15.European Multi-Stakeholder Forum on CSR (2004). Final results and recommendations. Final Report, 29 June 2004.
16.Filek, J. (2001). Etyka biznesu: studia przypadków. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
17.Filek, J. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Kraków: Księgarnia Akademicka.
18.Forum Odpowiedzialnego Biznesu (11.07.2018). Co robimy. Retrieved from: http://odpowiedzialnybiznes.pl/co-robimy/.
19.Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2009). Toolbox for a Competitive and Responsible Europe. Retrieved from: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualności/toolbox-for-a-competitive-and-responsible-europe/ (9.07.2018).
20.Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2011). Badanie „Raportowanie CSR w Polsce” – CSRinfo. Retrieved from: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/badanie-raportowanie-csr-w-polsce-csrinfo/ (11.07.2018).
21.Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2016). Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. Retrieved from: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/ (11.07.2018).
22.Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2017). Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”. Retrieved from: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/ (11.07.2018).
23.Gasparski, W. (ed.). (2012) Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.GRI (2016). G4 Wytyczne dotyczące raportowania. Zasady raportowania i wskaźniki. Amsterdam. Retrieved from: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Polish-G4-Part-One.pdf (9.07.2018).
25.Janeczek, U. (2016). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
26.Karaszewski, R., Paluszek, A., Karwacka, M. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu – Perspektywy i kierunki rozwoju. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
27.Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa: Difin.
28.Kowalczyk, J. (2009). Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
29.Krasodomska, J. (ed.). (2017). Społeczna odpowiedzialność w rachunkowości, teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
30.Lauesen, L. (2013). CSR in the aftermath of financial crisis. Social Responsibility Journal, 9 (4), 641‒663. https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2012-0140.
31.Majchrzak, K., Dąbrowski, T.J. (2016). Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
32.Michałowska, M. (ed.). (2016). Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
33.Międzynarodowe Biuro Pracy (1992). Trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej. Geneva. Retrieved from: www.mop.pl/html/miedzynarodowe_standardy/deklaracja_trojstronna.html (9.07.2018).
34.Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (2016). Standardy działania CSR/RBC. Retrieved from: https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/standardy-dzialania/ (9.07.2018).
35.Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa: Difin.
36.OECD (09.07.2018). OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Retrieved from: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.
37.Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
38.Piskalski, G. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka. Raport z monitoringu społecznej odpowiedzialności największych polskich firm. Warszawa: Fundacja CentrumCSR.PL.
39.PKN (2012). Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności. PN-ISO 26000. Retrieved from: http://www.face-design.pl/images/PN-ISO-26000-2012P.pdf (9.07.2018).
40.Pollach, I., Johansen, T., Nielsen, A., Thomsen, Ch. (2012). The integration of CSR into corporate communication in large European companies. Journal of Communication Management, 16 (2), 204‒216. https://doi.org/10.1108/13632541211217605.
41.Rok, B. (2013). Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu. Warszawa: Poltext.
42.Rybak, M. (2011). Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
43.Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2010). Statut Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tekst jednolity po zmianach dokonanych przez Walne Zebranie Członków dniu 28 kwietnia 2010). Retrieved from: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/01/statut_2010.pdf (11.07.2018).
44.Sułkowski, Ł., Ignatowski, G. (ed.). (2013). Etyka w służbie biznesu. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
45.Śnieżek, E. (2017). Raportowanie informacji o społecznej odp. biznesu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
46.UN Global Compact (9.07.2018). The Ten Principles of the UN Global Compact. Retrieved from: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
47.United Nations (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights. New York and Geneva: Office of the High Commissioner.
48.Waliszewski, K. (ed.). (2017). Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
49.Żemigała, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.