Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników

Autorzy: Anna Wziątek-Staśko
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna motywacja motywowanie zaangażowanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (409-419)
Klasyfikacja JEL: M12 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka dotycząca motywowania oraz zaangażowania pracowników nieustannie pozostaje niezmiernie ważna, inspirująca do wciąż nowych poszukiwań naukowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki autorskich badań empirycznych poświęconych ocenie wpływu modelu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na deklarowany przez pracowników poziom ich motywacji i zaangażowania. Uczestnikami badań było 664 polskich respondentów. Badanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy zmiennymi przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat niezależności Pearsona. Kluczową wartość dodaną prezentowanych rozważań stanowi wskazanie modelu kultury organizacyjnej, który determinuje najwyższy oraz najniższy poziom wymienionych wyżej kategorii badawczych, stanowiąc źródło cennych informacji dla pasjonatów nowoczesnego zarządzania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altaf, A. (2011). The impact of organizational culture on organizational effectiveness: implication of Hofstede Cultural Model as organizational effectiveness model. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 6 (1), 161–162.
2.Aniszewska, G. (red.) (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
3.Aybas, M., Cevat Acar, A. (2017). The effect of human resource management practices on employees’ work engagement and the mediating and moderating role of positive psychological capital. International Review of Management and Marketing, 7 (1), 363–372.
4.Cameron, K.S., Quinn, R.E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
5.Gimenez-Espin, J.A., Jime’nez-Jime’nez, D., Martı’nez-Costa, M. (2013). Organizational culture for total quality management. Total Quality Management, 24 (6), 678–692.
6.Harrington, H.J., Voehl, F. (2015). Cultural change management. International Journal of Innovation Science, 7 (1), 55–74.
7.Hoole, C., Bonnema, J. (2015). Work engagement and meaningful work across generational cohort. South African Journal of Human Resource Management, 13 (1), 1–11. https:// doi.org/10.4102/sajhrm.v13i1.681.
8.Hulkko-Nyman, K., Sarti, D., Hakonen, A., Sweins, C. (2014). Total rewards perceptions and work engagement in elder-care organizations: Findings from Finland and Italy. International Studies of Management & Organization, 42 (1), 24–49. https://doi. org/10.2753/IMO0020-8825420102.
9.Jacobs, S., Renard, M., Snelgar, R.J. (2014). Intrinsic rewards and work engagement in the South African retail industry. South African Journal of Industrial Psychology, 40 (2), 1–13. https://doi.org/10.4102/sajip.v40i2.1195.
10.Kasprzak, E. (2017). Pozytywna organizacja i pozytywna praca. Nowe trendy w zarządzaniu ludźmi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1 (114), 13–23.
11.La Montagne, R.M. (2016). Ethical dilemmas in the workplace: HR managers’ perceptions of behavioral influences with implications for building an ethical culture in oganizations. The International Journal of Knowledge, Culture, and Change Management: Annual Review, 15, 9–21.
12.Neagu, E.R., Nicula, V. (2012). Influence of organizational culture on company performance. Management and Economics, 4 (68), 420–424.
13.Rich, B.L. Lepine, J.A., Crawford, J.R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal, 53 (3), 617–635. https://doi. org/10.5465/AMJ.2010.51468988.
14.Saad, R., Asaad, M.N.N. (2015). Does organizational culture moderate the relationship between ISO 9000 soft factors and organizational performance? The Journal of Developing Areas, 49 (3), 379–394.
15.Serafin, K. (2015). Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 222, 87–100.
16.Sokro, E. (2012). Analysis of the relationship that exists between organisational culture, motivation and performance. Problems of Management in the 21th Century, 12, 106–119.
17.Srokowski, Ł. (2011). Zmienić myślenie o firmie. Zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce. Warszawa: Poltext.
18.Su, Z., Yang, D., Yang, J. (2012). The match between efficiency/flexibility strategy and organisational culture. International Journal of Production Research, 50 (19), 5317–5329.
19.Sułkowski, Ł. (2011). Krytyczna wizja kultury organizacyjnej. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34), 7–25.
20.Tarnowska, A. (2011). Mobbing – patologia kultury organizacyjnej. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2, 73–81.
21.Tolentino, R.C. (2013). Organizational commitment and job performance of the academic and administrative personnel. International Journal of Information Technology and Business Management, 15 (1), 51–59.
22.Victor, J., Hoole, C. (2017). The influence of organisational rewards on workplace trust and work engagement. SA Journal of Human Resource Management, 15 (0), a853, 1–14. https://doi.org/ 10.4102/sajhrm.v15i0.853.
23.Weare, Ch., Lichterman, P., Esparza, N. (2014). Collaboration and culture: Organizational culture and the dynamics of collaborative policy network. The Policy Studies Journal, 42 (4), 590–619.
24.Wudarzewski, G. (2013). Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1 (33), 59–78.
25.Yiing, L.H., Ahmad, K., Bin, Z. (2009). The moderating effects of organizational culture on the relationships between leadership behaviour and organizational commitment and between organizational commitment and job satisfaction and performance. Leadership & Organization Development Journal, 30 (1), 53–89.
26.Yongxing, G., Hongfei, D., Baoguo, X., Lei, M. (2017). Work engagement and job performance: The moderating role of perceived organizational support, Anales de psicología, 33 (3), 708–713. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.3.238571.
27.Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.