Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-38
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?

Autorzy: Gabriela Wronowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: konwergencja dywergencja kapitał ludzki
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (397-408)
Klasyfikacja JEL: I25 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kapitał ludzki jest ważnym czynnikiem determinującym rozwój i wzrost gospodarczy, spełnia również kluczową rolę w procesie kreacji nowych rozwiązań innowacyjnych oraz dyfuzji już istniejących. Kraje Unii Europejskiej są zróżnicowane pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, a wspólna polityka inicjowana na szczeblu europejskim ma na celu między innymi zmniejszenie istniejących różnic pomiędzy krajami. Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy występuje konwergencja kapitału ludzkiego w krajach UE-28 w kontekście realizowania zaleceń zawartych w strategii Europa 2020 w obszarze edukacji. W artykule postawiono hipotezę badawczą, że w krajach UE-28 występuje sigma konwergencja kapitału ludzkiego w obszarze edukacji. Realizację celu opracowania oparto na analizie statystycznej, która objęła okres od 2006 do 2016 roku. Dane wykorzystane do badań pochodzą z baz danych Eurostatu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramowitz, M. (1986). Catching up, forming ahead, and halling behind. Journal of Economic History, 46 (2), 385–406.
2.Adamczyk-Łojewska, G. (2011). Problemy konwergencji i dywergencji ekonomicznej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Ekonomista, 4 (16), 57–76.
3.Bal-Domańska, B. (2009). Ekonometryczna analiza sigma i beta konwergencji regionów Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 76. Ekonometria, 26.
4.Barro, R., Sala-i-Martin, X. (1992), Convergence. Journal of Political Economy, 100, 223–251.
5.Batóg, J.(2010). Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
6.Bruzda, J. (2008). Konwergencja gospodarcza w wybranych krajach OECD w świetle testów kointegracji nieliniowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia – Nauki Humanistyczno-Społeczne, 388.
7.Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pobrane z: stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_ Europa2020.pdf (8.01.2018).
8.Eurostat (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (8.01.2018).
9.Gierczycka-Bednarek, A. (2010). Konwergencja czy dywergencja we współczesnej gospodarce światowej. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania. Pobrane z: http://mikro.univ. szczecin.pl/bp/pdf/76/2.pdf (4.01.2018).
10.Kawa, P. (2016). Pułapka średniego poziomu rozwoju w kontekście hipotezy konwergencji. W: A. Wojtyna (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego. Pułapka czy szansa? (s. 25–46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Markowska-Przybyła, U. (2011). Integracja a konwergencja realna. Konwergencja regionalna w Polsce według klasycznych i alternatywnych metod badań. Ekonomia, 4 (16), 77–96.
12.Matkowski, Z., Próchniak, M. (2005). Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej. Ekonomista, 3, 293–320.
13.MFW (2017). World Economic Outlook Database. Pobrane z: http://www.imf.org/external/ pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx? (8.01.2018).
14.Misiak, T. (2008). Zależność między inwestycjami i wydatkami rządowymi a wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, 7, 56–77.
15.Misiak, T., Tokarski, T, Włodarczyk, R. (2011). Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy? Gospodarka Narodowa, 7–8, 47–68.
16.Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, October, 1002–1037.
17.Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98 (5), 51–102.
18.Sordyl, M. (2016). Wpływ instytucji rynku pracy na konkurencyjność gospodarek – szansa uniknięcia pułapki średniego poziomu rozwoju? W: A. Wojtyna (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego. Pułapka czy szansa? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Stokey, N.L. (2012). Catching up and falling behind. NBER Working Paper, 18654.
20.Wronowska, G. (2006). Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach UE analiza porównawcza. W: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (s. 15–33). Szczecin: Wyd. Naukowe US.