Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     DOI: 10.18276/miz.2018.51-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach

Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (329-337)
Klasyfikacja JEL: J24 M12 M54
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą transfer wiedzy w organizacji dzielenie się wiedzą organizacyjna kultura wiedzy
Autorzy: Anna Pietruszka-Ortyl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Abstrakt

Celem opracowania jest dokonanie syntezy dorobku literaturowego poświęconego procesom z udziałem wiedzy, z koncentracją na transferze wiedzy jako subprocesie zarządzania nią. Przyjęto, że transfer wiedzy jako jeden z najważniejszych procesów obejmuje pozyskiwanie, udostępnianie, rozpowszechnianie oraz dzielenie się wiedzą. Wykorzystując studia literatury przedmiotu, zastosowano metodę analizy krytycznej, skupiając się na przeprowadzeniu wnikliwej dyskusji naukowej dedykowanej identyfikacji społecznych determinant transferu wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań realizacji dzielenia się wiedzą. W konkluzji wskazano elementy organizacyjnej kultury wiedzy, warunki społecznego środowiska wiedzy oraz sformułowano zasady szczegółowe efektywnego transferu wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Al-Busaidi, K.A., Olfman, L. (2017). Knowledge sharing through inter-organizational knowledge sharing systems. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 47 (1), 110–136.
2.Bendkowski, J. (2016). Jednostkowe korzyści z uczestnictwa w nieformalnych sieciach wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 89 (1949), 11–23.
3.Ensign, P.C., Hébert, L. (2010). How reputation affects knowledge sharing among colleagues? MIT Sloan Management Review, Winter, 79–81.
4.Fic, M. (2012). Rozwój zarządzania wiedzą – od pierwszej do trzeciej generacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 118, 363–389.
5.Glińska-Neweś, A. (2007). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Toruń: TNOiK.
6.Intezari, A., Taskin, N., Pauleen, D.J. (2017). Looking beyond knowledge sharing: An integrative approach to knowledge management culture. Journal of Knowledge Management, 21 (2), 492–515.
7.Janczewska, D. (2016). Proces zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie w aspekcie przekształcania w firmę inteligentną. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 164–175.
8.Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. Warszawa: PWE.
9.Jędrych, E. (2016). Zarządzanie wiedzą pracowników 65 plus w organizacji. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46 (1), 12–27.
10.Kania, J., Drygas, M., Kutkowska, B., Kalinowski, J. (2011). System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Journal of Agronomy, 7, 22–28.
11.Kim, Ch, Kang, M., Wang, T. (2016). Influence of knowledge transfer on SNS community cohesiveness. Online Information Review, 40 (7), 959–978.
12.Kożuch, B., Lenart-Gansiniec, R. (2016). Uwarunkowania skutecznego dzielenia się wiedzą na uczelni. Zarządzanie Publiczne, 4 (36), 303–320.
13.Kuciapski, M. (2017). A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees. Journal of Knowledge Management, 21 (5), 1053–1076.
14.Kumar, J.A., Ganesh, L.S. (2009). Research on knowledge transfer in organizations: A morphology. Journal of Knowledge Management, 13 (4), 161–174.
15.Latusek, D. (2008). Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą. W: D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki (s. 147–175). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
16.Lee, J.-H., Kim, Y.-G. (2001). A stage model of organizational knowledge management: A latent content analysis. Expert Systems with Applications, 20 (4), 299–311.
17.Leszczyńska, D., Pruchnicki, E. (2017). Optimal location of a multinational corporation resulting from knowledge transfer. The general mathematical formulation. Journal of Management Development, 36 (9), 1191–1202.
18.Liyanage, Ch., Elhag, T., Ballal, T., Li, Q. (2009). Knowledge communication and translation – a knowledge transfer model. Journal of Knowledge Management, 13 (3), 118–131.
19.Luo, B.N., Lui, S.S., Kim, Y. (2017). Revisiting the relationship between knowledge search breadth and firm innovation. A knowledge transfer perspective. Management Decision, 55/1, 2–14.
20.Michalak, A., Zagórowski, J. (2017). Uwarunkowania transferu zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 100 (1972), 291–301.
21.Mikuła, B. (2011). Transfer wiedzy w organizacji. W: A. Potocki (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą (s. 59–76). Kraków: Fundacja UE w Krakowie.
22.Morawski, M. (2017). Podejście relacyjne w zarządzaniu wiedzą. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 24, 25–36.
23.Nogalski, B., Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A. (2014). Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych. W: A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu (s. 149–185). Warszawa: Wolters Kluwer business.
24.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami. Warszawa: PWE.
25.Rudawska, A. (2013). Dzielenie się wiedzą w organizacjach – istota, bariery i efekty. Organizacja i Kierowanie, 4, 89–103.
26.Sinell, A., Iffländer, V., Muschner, A. (2017). Uncovering transfer – a cross national comparative analysis. European Journal of Innovation Management, 20 (4). Pobrane z: https://doi.org/10.1108/EJIM-01-2017-0006 (27.11.2017).
27.Skrzypek, E. (2013). Uwarunkowania i konsekwencje transferu wiedzy do przedsiębiorstw. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Pobrane z: http://www.pte.pl/kongres/referaty/ Skrzypek.pdf (30.11.2017).
28.Taylor, E.Z., Murthy, U.S. (2009). Knowledge sharing among accounting academics in an electronic network of practice. Accounting Horizons, 23 (2), 151–179.