Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka

Autorzy: Agata Opolska-Bielańska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi CSR grywalizacja style kierowania
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (319-327)
Klasyfikacja JEL: M14 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie zasobami ludzkimi ulegało modyfikacjom na przestrzeni lat. Zmieniająca się grupa pracowników oczekuje nowych form motywacji do pracy. Zaangażowanie w powierzone zadanie wymaga od pracodawcy stworzenia odpowiedniego zaplecza fizycznego i psychicznego. Wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, koncepcji grywalizacji przy odpowiednim stylu kierowania to wyznaczniki utożsamiania się pracowników XXI wieku z firmą. Celem niniejszego artykułu jest analiza innowacyjnych czynników determinujących rozwój człowieka przekładający się na jego efektywność zawodową i sukces firmy. Jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska, S. (2005). CSR wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi: podejście unijne. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 9–29.
2.Drucker, P. (2000). Zarządzanie XXI wieku. Warszawa: Muza SA.
3.Griffin, R.W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Herzberg’s two-factor theory of motivation (2017). Pobrane z: http://www.managementstudyguide.com/herzbergs-theory-motivation.htm (18.12.2017).
5.Kowalik, K. (2015a). Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 2 (28), 9–21.
6.Kowalik, K. (2015b). Samorządowe media internetowe – uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0 Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability). Studia Medioznawcze, 2 (61), 55–65.
7.Koźmiński, A., Piotrowski, W. (2013). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Maslow, A.H. (1995). Maslow on management. New York: John Wiley & Sons.
9.Matthews, J., Megginson, D., Surtees, M. (2008). Rozwój zasobów ludzkich. Gliwice: Helion.
10.Opolska, A. (2011). Złośliwe problemy jako klasa ryzykownych decyzji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, 117–123.
11.Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people. Boston: Harvard Business School Press.
12.Stanoch, E., Pałamarz, K. (2006). Batalia o zaangażowanego pracownika. Harvard Business Review Polska, 40, 20–25.
13.Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja. Gliwice: Helion.
14.Visser, W., Matten, D., Pohl, M., Tolhurst, N. (2007). The A to Z of corporate social responsibility. New York: John Wiley & Sons.
15.Wachowiak, P. (2013). Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
16.Wyrzykowska, B., Karbowiak, K. (2009). Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Wyd. SGGW.