Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym

Autorzy: Wioleta J. Karna
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Agnieszka Knap-Stefaniuk
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: wielokulturowość różnorodność kulturowa zespoły wielokulturowe menedżer zarządzanie zasobami ludzkimi
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (143-151)
Klasyfikacja JEL: J24 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto tematykę dotyczącą wyzwań w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym i związanych z nimi szans oraz zagrożeń. W zarządzaniu wielokulturowymi zespołami niezbędne są: właściwa postawa i zachowanie menedżera wobec przedstawicieli różnych kultur, uwzględnianie w codziennej pracy różnic kulturowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Budowanie interakcji między różnymi kulturami prowadzi do bardziej sprawnego funkcjonowania firmy i zaspokajania potrzeb międzynarodowych klientów. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na pojęcie wielokulturowości i cechy charakteryzujące organizację wielokulturową. W kolejnej części opisano poziomy i etapy wielokulturowości organizacji. W dalszej kolejności omówiono rolę menedżerów w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi i określono związane z tym wyzwania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gajek, K. (2013). Zmiany kultury organizacyjnej w perspektywie wielokulturowej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 283, 113–120.
2.Glazer, N. (1997). We are all multiculturalists now. Cambridge, London: Harvard University Press.
3.Golka, M. (1997). Oblicza wielokulturowości. W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości (s. 52–74). Warszawa: Oficyna Naukowa.
4.Heninborch-Buhaj, M. (2009). Współczesny menedżer HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem wielokulturowym. W: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (s. 495–505). Kraków: Wolters Kluwer business.
5.Holvino, E. (2008). Developing multicultural organizations: A change model. Pobrane z: https://naaee.org/sites/default/files/mcodmodel.pdf. (24.11.2017).
6.Jabłońska, U. (2008). Nowe wyzwania – zespoły wielokulturowe. GFMP Management Focus, 14, 17–19. Pobrane z: https://rozwojosobisty.files.wordpress.com/2008/11/ zespoly-wielokuturowe.pdf (25.11.2017).
7.Jackson, B.W. (2014). Theory and practice of multicultural organization development. W: B.B. Jones, M. Brazzel (red.), The NTL handbook of organization development and change (s. 175–192). San Francisco: Wiley.
8.Janowska, Z. (2014). Rola kadry kierowniczej w adaptacji wielokulturowych zespołów pracowniczych. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 349.
9.Jankowska-Mihułowicz, M. (2011). Kształtowanie organizacji wielokulturowej – strategie behawioralne. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34), 61 k–74. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171354835 (25.11.2017).
10.Kaczmarek, B. (2016). Zarządzanie międzykulturowe – wybrane aspekty. Pobrane z: http:// dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/22680 (25.11.2017).
11.Kapela, M. (2012). Dialog międzykulturowy. Homines Hominibus, 1 (8), 33–42. Pobrane z: http://www.homines.wspia.pl/numer-1-2012 (25.11.2017).
12.Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J. (2017). Zarządzanie talentami jako wyzwanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Perspektywy Kultury. Czasopismo Naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, 16 (1), 101–121.
13.Kostera, M., Śliwa, M. (2010). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
14.Nogalski, B., Szpitter, A. (2012). Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu (s. 225 235). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pobrane z: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/3.4.pdf. (25.11.2017).
15.Obear, K., Kerr, S. (2015). Creating inclusive organizations. W: S.K. Watt (red.), Designing transformative multicultural initiatives: Theoretical foundations, practical applications, and facilitator considerations. sterling (s. 136–152). Virginia: Stylus Publishing LLC.
16.Pabian, A. (2008). Zarządzanie personelem międzynarodowym. Wybrane uwarunkowania kulturowe. W: P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw (s. 95–104). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
17.Paleczny, T. (2004). Typy tożsamości a procesy globalizacji. W: K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), Władza, naród, tożsamość. Studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi (s. 65–75). Kraków: Wyd. UJ.
18.Przytuła, S. (2011). Problemy wielokulturowości w korporacjach międzynarodowych. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34), 26–42. Pobrane z: https://pz.wz.uw.edu.pl/sites/ default/files/artykuly/pz_4_2011-1_przytula.pdf (22.01.2018).
19.Raczek, A. (2016). Współczesne problem i wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 22, 168–184. Pobrane z: http://www.zim.pcz.pl/znwz (22.01.2018).
20.Reynolds, A.L. (1997). Using the multicultural change intervention matrix (MCIM) as a multicultural counseling training model. W: D.B. Pope-Davis, H.L.K. Coleman (red.), Multicultural counseling competencies: Assessment, education and training, and supervision, multicultural aspects of counseling series 7 (s. 209–226). Thousand Oaks, USA: SAGE.
21.Rogers, L. (2017). Diversity from a multicultural organizational perspective. W: L. Rogers, S. im Lee, J. K. Harper, D. Fujimoto (red.), Readings on diversity issues: From hate speech to identity and privilege in Japan (s. 116–129). Japan: Living Within Diversity Press.
22.Rozkwitalska, M. (2007). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: Difin.
23.Sadowski, A. (2016). Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 4 (82), 69–82.
24.Simpson, D. (2008). Zalety i wady zróżnicowania personelu w przedsiębiorstwach międzynarodowych. W: P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw (s. 105–112). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
25.Stańczyk, S. (2008). Nurt kulturowy w zarządzaniu. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
26.Wachowiak, P. (red.) 2008. Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.