Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Produkcja żywności ekologicznej z perspektywy potencjału pracowników

Autorzy: Małgorzata Gableta
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Szymon Dziuba
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Słowa kluczowe: ekologia żywność kompetencje pracowników
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (63-72)
Klasyfikacja JEL: J24 Q57 M50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problem kształtowania potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwach przetwórstwa ekologicznego nacechowanych dużą odrębnością. Metodą triangulacji ustalono, iż ta odrębność wiąże się nie tylko z klientami o specyficznych oczekiwaniach, co wiąże się z koniecznością stosowania systemów gwarantujących produkcję bezpiecznej żywności, ale także w dużej mierze z obowiązującym ustawodawstwem unijnym i krajowym. Szczegółowe badania empiryczne dotyczące cech osobowych pracowników pozwoliły określić pożądane zmiany w realizacji funkcji personalnej. Posiłkowano się przy tym metodą case study przy wykorzystaniu wywiadu ustrukturyzowanego oraz luźnych wywiadów z kierownictwem badanego przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barłowska, J., Wolanciuk, A., Idec, J. (2017). Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata. Przegląd Hodowlany, 2, 1–4.
2.Domagalska, J., Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96 (2), 370–376.
3.Gertig, H. (2010). O bezpieczeństwie żywności ekologicznej. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIII (3), 406–416.
4.IFOAM Report (2015). Into the future consolidated annual report of IFOAM – organics international. Pobrane z: https://www.ifoam.bio/sites/default/files/annual_report_2015_0.pdf.
5.IJHARS (2017). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016. Warszawa.
6.Kołożyn-Krajewska, D., Sikora, T. (2010). Zarządzanie bezpieczeństwem żywości. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.
7.Kopaliński, W. (1990). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
8.Lichtarski, J. (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Warszawa: PWE.
9.Mazur, M., Dziuba, S., Weiss, E. (2016). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym. Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji.
10.Robles, M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly, 75 (4), 454–461.
11.Rozporządzenie Rady WE nr 834/2007 z 28.06.2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Dz.U. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.
12.Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S., Gutkowska, K. (2015). Symptomy ekologizacji konsumpcji zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego. Journal of Agriculture & Rural Development, 3 (37), 521–530.
13.Szarek, S., Nowogródzka, T. (2015). Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Journal of Agriculture & Rural Development, 1 (35), 125–135.
14.Ustawa z 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2017, poz. 149.
15.Ustawa z 25.06. 2009 o rolnictwie ekologicznym. Dz.U. 2017, poz. 1054.
16.Witek, L. (2014). Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Handel Wewnętrzny, 1 (354), 281–290.