Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej a wzmacnianie kompetencji zawodowych osób pracujących w polskim rolnictwie

Autorzy: Michał Dudek
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej
Słowa kluczowe: pracujący w rolnictwie kompetencje zawodowe Unia Europejska Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (41-49)
Klasyfikacja JEL: J43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była charakterystyka oraz analiza efektów wsparcia kompetencji osób pracujących w rolnictwie realizowanego w ramach WPR UE w Polsce w latach 2007–2015. W szczególności opisano przesłanki, funkcjonowanie i rezultaty różnych interwencji polityki rozwoju obszarów wiejskich. Z przeprowadzonych badań wynika, że działaniami ukierunkowanymi na doskonalenie zawodowe objęto w rozpatrywanym okresie około 231 tys. zatrudnionych w sektorze rolnym. Przedstawione wnioski oparto na analizie danych i informacji publikowanych przez instytucje zaangażowane we wprowadzanie instrumentów WPR w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudek, M. (2014). Human capital in the structural transformation process of rural areas and agriculture. W: A. Kowalski, M. Wigier, B. Wieliczko, (red.), The CAP and competitiveness of the Polish and European food sectors (s. 248–259). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
2.ENRD (2017) Pobrane z: https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/financial-and-physical-indicators (10.10.2017).
3.Judzińska, A., Łopaciuk, W. (2013). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
4.Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 na gospodarkę̨ Polski. Raport końcowy (2015). Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.
5.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013) (2016). Warszawa: MRiRW.
6.Rozporządzenie Rady WE 1698/2005 z 20.09.2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2005).
7.Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (2015). nr 9. Warszawa: MRiRW.
8.Swinnen, J.F.M. (2008). The perfect storm. The political economy of the fischler reforms of the Common Agricultural Policy. Brussels: The Centre for European Policy Studies.
9.Wilkin, J. (2009). Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej. Gospodarka Narodowa, 1–2, 1–25.
10.Worek, B. (2015). Uwarunkowania i konsekwencje dorosłych Polaków. W: J. Górniak (red.), (Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy (s. 77–102). Warszawa, Kraków: PARP.
11.WYG PSDB (2016). Ocena wpływu PROW 2007–2013 na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych. Warszawa: MRiRW.