Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Determinanty stylu życia młodych konsumentów

Autorzy: Wanda Patrzałek
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: konsumpcja styl życia zachowania prozdrowotne młody konsument zachowania antyzdrowotne
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (63-71)
Klasyfikacja JEL: D11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na styl życia młodych konsumentów. W kategorii determinant stylu życia będą mieścić się zarówno czynniki zdrowotne, jak i antyzdrowotne. Proporcje udziału tych czynników mogą być zachwiane zwłaszcza w odniesieniu do młodych konsumentów. Egzemplifikację rozważań stanowią badania przeprowadzone pod kierunkiem autorki zrealizowane metodą sondażu diagnostycznego wśród 200 studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w 2016 roku. Wyniki badań odniesiono do sondaży CBOS-u i Eurobarometru w kontekście zachowań zdrowotnych Polaków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie Eurobarometru ujawniło duże różnice w podejściu do sportu i aktywności fizycznej (29.03.2010). Pobrano z: www.europa.eu/rapid/press-release_IP-10-383_pl.htm (9.05.2017).
2.Błońska, B.K., Gotlib, J. (2012). Występowanie zaburzeń snu wśród studentów. Medical Review, 4, 485‒497.
3.Bywalec, Cz. (2017). Gospodarstwa domowe. Ekonomika. Finanse. Konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
4.CBOS (2012). Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Raport z badań BS/110/2012. Pobrano z: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_110_12.PDF (8.05.2017).
5.CBOS (2013). Aktywność fizyczna Polaków. Raport z badań BS/129/2013. Pobrano z: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF (9.05.2017).
6.Giddens, A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Green, L.W., Kreuter, M.W. (1999). Health promotion planning: An educational and ecological approach. California: Mayfield Publishing Company.
8.Ostrowska, A. (1999). Styl życia a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
9.Patrzałek, W. (2016). Proekologiczne zachowania gospodarstw domowych. W: Marketing i Zarządzanie, 3 (44), 157–166.
10.Siciński, A. (red.). (1988). Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
11.Stefańska, E., Ostrowska, L., Radziejewska, I., Kardasz, M. (2010). Sposób żywienia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zależności od miejsca zamieszkania w trakcie studiów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91 (4), 585–590.