Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Consumer ethnocentrism on the organic food market in Poland
(Etnocentryzm konsumencki na rynku żywności ekologicznej w Polsce)

Autorzy: Paweł Bryła
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki rynek żywności ekologicznej marketing żywności zachowania konsumentów
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (11-20)
Klasyfikacja JEL: Q13 M31 D10 L66
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego na rynku żywności ekologicznej w Polsce. Badanie ankietowe skierowano do polskich konsumentów. Próba składała się z 1000 mieszkańców Polski w wieku 15‒65 lat. Próba była reprezentatywna dla populacji ogólnej pod względem: wieku, płci, wykształcenia i wielkości miasta pochodzenia. W modelu regresji logistycznej przetestowano serię determinant postawy etnocentrycznej na poziomie krajowym. Otrzymano model z sześcioma statystycznie istotnymi determinantami. Prawie wszystkie z nich są psychograficzne, z ważnym wyjątkiem wieku konsumentów. Obejmują one: znaczenie obszaru pochodzenia, marki i zaufania do detalisty jako cechy charakterystyczne żywności, znaczenie oznaczeń jakości w zakupach żywności ekologicznej i znaczenie pochodzenia produktu ekologicznego z tego samego regionu, w którym mieszka konsument. Determinanty te zwiększają prawdopodobieństwo orientacji etnocentrycznej z wyjątkiem znaczenia marki, które ma przeciwny efekt.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, G., Goryńska-Goldmann, E., Gazdecki, M. (2015). Values versus ethnocentric attitudes of consumers on the food market. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 14 (1), 5‒15.
2.Angowski, M., Lipowski, M. (2014). Uwarunkowania wyboru produktów żywnościowych i miejsc ich zakupu. Marketing i Rynek, 6 (CD).
3.Balabanis, G., Diamantopoulos, A. (2004). Domestic country bias, country-of-origin effects, and consumer ethnocentrism: A multidimensional unfolding approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (1), 80‒95.
4.Baruk, A. (2016). Gotowość polskich nabywców do aktywności prosumpcyjnej a ich etnocentryczne postawy. Marketing i Rynek, 3, 13‒19.
5.Bilińska-Reformat, K. (2014). Rola etnocentryzmu konsumenckiego w kształtowaniu asortymentu sieci handlowych. Marketing i Rynek, 6 (CD).
6.Bryła, P. (2016). Organic food consumption in Poland: motives and barriers. Appetite, 105, 737‒746.
7.Bryła, P. (2015a). Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych ‒ perspektywa sprzedawcy i konsumenta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
8.Bryła, P. (2015b). The role of appeals to tradition in origin food marketing: a survey among Polish consumers. Appetite, 91, 302‒310.
9.Bryła, P. (2012). The impact of EU accession on the marketing strategies of Polish food companies. British Food Journal, 114 (8), 1196‒1209.
10.Ertmańska, K. (2011). Zachowania konsumenckie – etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm konsumencki. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, 254‒266.
11.Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa: PWE.
12.Jeznach, M., Jeżewska-Zychowicz, M. (2014). Produkt lokalny jako wyróżnik jakości w opinii konsumentów. Marketing i Rynek, 6 (CD).
13.Klein, J., Ettensoe, R. (1999). Consumer animosity and consumer ethnocentrism. An analysis of unique antecedents. Journal of International Consumer Marketing, 11 (4), 5‒24.
14.Lubańska, A., Żak, A. (2014). Działania marketingowe sieci handlowych a etnocentryzm konsumencki Polaków. Marketing i Rynek, 6 (CD).
15.Lu Wang, C., Xiong Chen, Z. (2004). Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting: testing moderating effects. Journal of Consumer Marketing, 21 (6), 391‒400.
16.Maison, D., Baran, T. (2014). Dobre, bo (nie) polskie?: o uwarunkowaniach i konsekwencjach etnocentryzmu konsumenckiego. Marketing i Rynek, 10, 2‒10.
17.Matysik-Pejas, R. (2010). Identyfikacja skłonności etnocentrycznych konsumentów na rynku produktów żywnościowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12 (4), 214‒218.
18.Nestorowicz, R., Kaniewska-Sęba, A. (2014). Zastosowanie CETSCALE do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych w Polsce. Marketing i Rynek, 6 (CD).
19.Nowacki, R. (2014). Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie. Handel Wewnętrzny, 3 (350), 202‒214.
20.Olewnicki, D., Jabłońska, L., Guzowska, E., Wróblewska, W. (2016). Selected aspects of ethnocentric behaviour of vegetable consumers in Warsaw. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (41), 355‒364.
21.Pileliene, L., Liesonis, V. (2014). Influence of product attributes on milk consumer’s choice in Lithuania. Research for Rural Development, 2, 223‒229.
22.Rachocka, J., Sapa, A. (2009). Wspólnotowa polityka ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych a etnocentryzm konsumencki. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 51 (2), 71‒84.
23.Sajdakowska, M. (2003). Etnocentryzm konsumencki – czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 2 (1), 177‒184.
24.Shankarmahesh, M. (2006). Consumer ethnocentrism: An integrative review of its antecedents and consequences. International Marketing Review, 23 (2), 146‒172.
25.Sharma, S., Shimp, T., Shin, J. (1995). Consumer ethnocentrism: A test of antecedents and moderators. Journal of the Academy of Marketing Science, 23 (1), 26‒37.
26.Shimp, T., Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24 (3), 280‒289.
27.Szromnik, A., Wolanin-Jarosz, E. (2014). Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku – czynniki i procesy kształtowania (cz. 1). Marketing i Rynek, 4, 2‒13.
28.Szromnik, A., Wolanin-Jarosz, E. (2013). Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE. Konsumpcja i Rozwój, 1 (4), 98‒111.
29.Śnihur, J. (2010). Postawy etnocentryczne mieszkańców Lubuskiego w świetle badań ankietowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 159‒164.
30.Wanat, T., Stefańska, M. (2014). Społeczno-demograficzne uwarunkowania etnocentryzmu na przykładzie Polski. Marketing i Rynek, 6 (CD).
31.Watson, J., Wright, K. (2000). Consumer ethnocentrism and attitudes toward domestic and foreign products. European Journal of Marketing, 34 (9/10), 1149‒1166.
32.Wolanin-Jarosz, E. (2015). Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym. Studium rynkowe Euroregionu Karpackiego. Warszawa: Difin.
33.Zabrocki, R. (2014). Zachowania konsumentów i zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego na globalnym rynku żywności. Marketing i Rynek, 6 (CD).