Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych

Autorzy: Robert Nowacki
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa usługowe przewaga konkurencyjna konkurencyjność determinanty konkurencyjności
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (153-162)
Klasyfikacja JEL: D22 L80 M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne wysoko rozwinięte gospodarki określane są mianem gospodarek opartych na usługach. O tempie ich wzrostu decydują przedsiębiorstwa usługowe, z dominującym udziałem w tworzeniu PKB, miejsc pracy czy też strukturze podmiotów gospodarczych. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych narzędzi służących budowaniu przewagi konkurencyjnej działających w Polsce przedsiębiorstw usługowych oraz analiza zależności pomiędzy postrzeganiem znaczenia tych czynników a cechami organizacji. Podstawą są wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku. W toku analiz stwierdzono, że największe znaczenie mają elastyczność dostosowywania się do potrzeb klientów oraz renoma usługodawcy. Postrzeganie znaczenia poszczególnych czynników warunkowane jest przy tym lokalizacją przedsiębiorstwa, jego obrotami, stażem rynkowym i pochodzeniem kapitału, nie mają natomiast na nie wpływu takie cechy, jak wielkość, zasięg działalności, pozycja rynkowa czy sytuacja ekonomiczna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Day, G.S., Wensley, R. (1988). Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. Journal of Marketing, 52 (2), 1‒15.
2.Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Faulkner, D., Bowman, C. (1996). Strategie konkurencji. Warszawa: Gebethner & Ska.
4.Godziszewski, B. (2009). Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania. W: M.J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
5.Gorynia, M. (2000). Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Gorynia, M. (2009). Teoretyczne aspekty konkurencyjności. W: M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Grzebyk, M., Kryński, Z. (2011). Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, 107‒117.
8.Hamel, G., Prahalad, C.K. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68 (May‒June), 79‒91.
9.Hamel, G., Prahalad, C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press.
10.Hunt, S.D., Morgan, R.M. (1995). The competitive advantage. Theory of competition. Journal of Marketing, 59, 1–15.
11.Jankowska, B., Sulimowska-Formowicz, M. (2009). Koncepcje konkurencji w ekonomii. W: M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Kuczewska, L., Nowacki, R. (2016). Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
13.Moroz, M. (2003). Konkurencyjność przedsiębiorstwa – pojęcie i pomiar. Gospodarka Narodowa, 9, 40–57.
14.Nowacki, R. (2015). Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Handel Wewnętrzny, 5, 446–462.
15.Nowacki, R. (2012). Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Handel Wewnętrzny, 1, 51‒59.
16.Nowacki, R. (2016). Znaczenie sfery handlu w gospodarce. Handel Wewnętrzny w Polsce 2011–2016, 1, 25–47.
17.Porter, M.E. (1999). Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
18.Skawińska, E. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Stalk, G. Jr. (1988). Time: The next source of competitive advantage. Harvard Business Review, 66 (July), 41–51.
20.Stankiewicz, M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
21.Taranko, T. (2010). Procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkcyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
22.Żabiński, L. (2000). Przewaga konkurencyjna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.