Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Działania promocyjne związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej

Autorzy: Joanna Kos-Łabędowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: zrównoważona mobilność transport miejski promocja Unia Europejska
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (131-142)
Klasyfikacja JEL: O18 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wzrost populacji zamieszkującej obszary miejskie w Unii Europejskiej oraz koncentracja działalności gospodarczej na tych obszarach stawiają nowe wyzwania w obszarze transportu miejskiego i mobilności. Koncepcja zrównoważonej mobilności miejskiej zakłada modelowanie miejskiego systemu transportowego zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Zalecenia dotyczące mobilności miejskiej, wynikające z dokumentów Unii Europejskiej, wymagają wielu działań, w tym związanych z promocją pożądanych zachowań transportowych mieszkańców obszarów miejskich. Działania promocyjne są niezbędnym narzędziem budującym akceptację społeczną dla wprowadzanych zmian oraz angażującym i zachęcającym mieszkańców do współtworzenia systemu transportu miejskiego zgodnego z koncepcją zrównoważonej mobilności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15 (2), 73–80. DOI:10.1016/j.tranpol.2007.10.005.
2.Brorström, S. (2015). Implementing innovative ideas in a city: good solutions on paper but not in practice? International Journal of Public Sector Management, 28 (3), 166–180. DOI: 10.1108/IJPSM-11-2014-0137.
3.CIVITAS (2010). Promowanie nowej kultury mobilności w miastach. Policy Advice Notes. Pobrano z: http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_08_promotion_and_education_pl.pdf (3.06.2017).
4.CIVITAS (2013). About Us. Pobrano z: http://civitas.eu/about-us-page (3.06.2017).
5.CIVITAS (2017). Kraków. Sustainable mobility marketing strategy. Pobrano z: http://civitas.eu/content/sustainable-mobility-marketing-strategy (3.06.2017).
6.EEA (2017). Urban environment. European Environment Agency. Pobrano z: www.eea.europa.eu/themes/urban/intro (30.05.2017).
7.Eko Centrum (2016). Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności i Europejski Dzień bez Samochodu 16–22.09.2016 r. Centrum Edukacji Ekologicznej. Pobrano z: www.ekocentrum.krakow.pl/915,a,europejski-tydzien-zrownowazonej-mobilnosci-i-europejski-dzien-be.htm (3.06.2017).
8.Eltis (2017). Member State profiles. Eltis, The urban mobility observatory. Pobrano z: www.eltis.org/mobility-plans/member-state-profiles (6.05.2017).
9.European Commission (2013). Attitudes of Europeans towards urban mobility, Special Eurobarometer 406, Report. Pobrano z: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf 6.05.2017).
10.European Commission (2014). Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2014) 130 final/2. Pobrano z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_en.pdf (6.05.2017).
11.European Commission (2015). Eurostat regional yearbook 2015. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-15-001 (30.05.2017).
12.European Cycling Challenge (2017). Główna tabela wyników. Edycja 2017. Pobrano z: http://www.cyclingchallenge.eu/pl/classifiche/classifica-principale/ (3.06.2017).
13.Gabrielli, S., Forbes, P., Jylhä, A., Wells, S., Sirén, M., Hemminki, S., Nurmi, P., Maimone, R., Masthoff, J., Jacucci, G. (2014). Design challenges in motivating change for sustainable urban mobility. Computers in Human Behavior, 41, 416–423. DOI:10.1016/j.chb.2014.05.026.
14.Komisja Europejska (2009). Plan działania na rzecz mobilności w miastach. COM (2009) 490 wersja ostateczna. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52010AE0767 (6.05.2017).
15.Komisja Europejska (2013). Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach COM (2013) 913 wersja ostateczna. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0913 (8.05.2017).
16.Kos-Łabędowicz, J. (2016). ICT and the future of urban transportation. European perspective. W: J. Mikulski (red.), Challenge of Transport Telematics. TST 2016. Communications in Computer and Information Science, 640, 122–134, Springer. DOI:10.1007/978-3-319-49646-7_11.
17.Nagroda CIVITAS 2016 (2016). Biuletyn Informacji Publicznej. Miasto Kraków. Pobrano z: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=79987&metka=1 (3.06.2017).
18.Otwarty Plan (2016). Spoty Kampanii „Kraków. Mobilność Aktywna”. Fundacja Otwarty Plan. Pobrano z: http://otwartyplan.org/spoty-kampanii-krakow-mobilnosc-aktywna/ (3.06.2017).
19.Rada Miasta Kraków (2016). Polityka transportowa dla miasta Krakowa na lata 2016–2025. Uchwała nr XLVII/848/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2016–2025. Pobrano z: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D
20.21510%26typ%3Du (3.06.2017).
21.Rodrigue, J-P, Comtois, C., Slack B. (2017). The geography of transport systems. Hofstra University, Department of Global Studies & Geograph. Pobrano z: http://people.hofstra.edu/geotrans (6.05.2017).
22.Saliara, K. (2014). Public transport integration: the case study of Thessaloniki, Greece. Transport Research Procedia, 4, 535–552. DOI:10.1016/j.trpro.2014.11.041.
23.Schwartz, S. (2015). Street Smart. New York: Public Affairs.
24.Şimşekoğlu, Ö., Nordfjærn, T., Rundmo, T. (2015). The role of attitudes, transport priorities, and car use habit for travel mode use and intentions to use public transportation in an urban Norwegian public. Transport Policy, 42, 113–120. DOI:10.1016/j.tranpol.2015.05.019.
25.Sindakis, S., Depeige, A., Anoyrkati, E. (2015). Customer-centered knowledge management: challenges and implications for knowledge-based innovation in the public transport sector. Journal of Knowledge Management, 19 (3), 559–578. DOI: 10.1108/JKM-02-2015-0046.
26.Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 roku, Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13.
27.Wefering, F., Rupprecht, S., Bührmann, S., Böhler-Baedeker, S. (2014). Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Eltis, The urban mobility observatory. Pobrano z: www.eltis.org/sites/eltis/files/bump_guidelines_pl.pdf (05.2017).
28.Wołek, M. (2015). Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce i w Europie. Technika Transportu Szynowego, 10 (259), 20–24.