Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
The role of Local Action Groups in promoting rural areas in the Małopolska region in Poland
(Rola Lokalnych Grup Działania w promocji obszarów wiejskich na przykładzie Małopolski)

Autorzy: Patrycja Brańka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Sebastian Brańka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: obszary wiejskie Lokalne Grupy Działania promocja terytorialna marketing terytorialny
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (105-113)
Klasyfikacja JEL: R58 M38 O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja roli Lokalnych Grup Działania (LGD) w promocji obszarów wiejskich na terenie województwa małopolskiego. W artykule przedstawiono istotę promocji terytorialnej oraz wskazano, że LGD stanowią wyróżniająco ważny podmiot promocji obszarów wiejskich, uzupełniający działania władz gminnych. Przyjęto, że podstawowe bariery działań promocyjnych gmin na obszarach wiejskich związane są z ograniczeniami finansowymi oraz kadrowymi. Na podstawie przeglądu strategii wszystkich 32 LGD działających w Małopolsce, a także raportów z wykonywanych przez nie działań ukazano potencjał promocyjnych tych stowarzyszeń, podkreślając ich pomocniczy charakter w przezwyciężaniu wskazanych barier napotykanych przez władze lokalne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brańka, P. (2015). Managing Development Based on Endogenous Potential in Rural Areas in Malopolska Region. In: A. Malina, R. Oczkowska, J. Kaczmarek (eds.), Knowledge – Economy – Society. Challenges and development trends of modern economy, finance and information technology. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
2.Brańka, S. (2014). Marketing Tools in Place Management. Idea and Application. In: A. Malina, R. Oczkowska, J. Plichta (eds.), Knowledge – Economy – Society. Contemporary organizations in the process of institutional transformations. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
3.Brańka, S. (2016). Zróżnicowanie aktywności promocyjnej dużych miast Polski i jego uwarunkowania. PHD thesis. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.Brańka, S., Coca-Stefaniak, A., Plichta, J. (2016). City centres as places for strategic cooperation through active city management – the significance of trade entities. Scientific Annals of Economics and Business, 63 (1), 133‒141.
5.Brańka, S., Plichta, J. (2014). The role of city managers in managing networks in public space. In: T. Baaken, J. Teczke (eds.), Managing disruption and destabilisation. Cracow–Muenster: Cracow University of Economics, International Management Foundation.
6.Kotler, P., Haider, D.H., Rein, I. (1993). Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations. New York: The Free Press.
7.Kuźniar, W. (2013). Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
8.Marks, M. (2006). Promocja a rozwój lokalny gmin wiejskich województwa łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
9.Mazurek, J. (2006). Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku). Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
10.NIK (2012). Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego. Informacja o wynikach kontroli. Nr ewid. 25/2012/P/11/005/KAP. Pobrano z: https://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontrolinik/kontrole,9177.html (8.02.2015).
11.Stanowicka-Traczyk, A. (2008). Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Bydgoszcz–Olsztyn: Wydawnictwo Branta.
12.Szromnik, A. (2012). Marketing terytorialny – Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer business.
13.Ward, S.V. (1998). Selling places: the marketing and promotion of towns and cities, 1850–2000. London and New York: Spon Press.
14.Zalech, M. (2013). Bariery w prowadzeniu działalności promocyjnej przez samorządy gmin województw Polski wschodniej. Zeszyty Naukowe, 775. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 30, 141‒153.