Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego

Autorzy: Piotr Kułyk
Uniwersytet Zielonogórski

Mariola Michałowska
Uniwersytet Zielonogórski

Paulina Paluszkiewicz
studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna region lubuski rozwój regionu kapitał zagraniczny
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (43-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników wpływających na rozwój regionu na przykładzie województwa lubuskiego. Zwrócono szczególną uwagę na decyzje podejmowane przez władze samorządowe, które wpływają na funkcjonowanie i rozwój regionu. Ukształtowanie odpowiedniego wizerunku i stworzenie warunków do rozwoju wymaga wypracowania konkretnych rozwiązań i określenia kierunków działań, jakimi powinny podążać władze, aby wspierać pozytywny obraz regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę, red. M. Olifirowicz, A. Wasilik-Dusińska, UNCTAD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
2.Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
3.Dunning J.H., Trade, location of economic activities and the multinational enterprise: a search for an eclectic approach, w: The international allocation of economic activity, red. B. Ohlin, P.O. Hesselborn, P.M. Wijkman, Macmillan, London 1997.
4.Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
5.Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
6.Gorynia M., Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005.
7.Guz-Vetter M., Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
8.Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności, red. K. Malicki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013.
9.Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005.
10.Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, część IX, Wizja Regionu Lubuskiego za 15–25 lat, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2002.
11.Pogorzelski J., Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
12.Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 1998.
13.Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/103/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z 20.01.2015 r., http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2015/01/RPO-L2020_v7_ZWL_20.01.15.pdf.
14.Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
15.Ustawa o działalności gospodarczej z udziałem kapitału zagranicznego, DzU z 1988, nr 41, poz. 325 z późn. zm.; data uchylenia ustawy 1.01.2001.
16.Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2008.