Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Transfer of information in the purchasing processes of generation Z – usage of virtual vs. real channels and its marketing implications
(Transfer informacji w procesach zakupowych pokolenia Z – wykorzystywane kanały i ich marketingowe implikacje)

Autorzy: Aleksandra Burgiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

Izabela Sowa
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: proces decyzyjny transfer informacji zachowania pokolenia Z
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (119-128)
Klasyfikacja JEL: D12 D80
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wykorzystania wirtualnych i realnych kanałów komunikacji przez członków pokolenia Z (osoby urodzone po 1994 roku). Porównano tu częstotliwość wykorzystania i przekazywania informacji na różnych etapach procesu zakupu, a także scharakteryzowano ogólną skłonność młodych konsumentów do wykorzystania obu typów kanałów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Court, D., Elzinga, D., Mulder, S., Vetvik, O.J. (2009). The consumer decision journey. McKinsey Quarterly, June. Retrieved from: www.mckinsey.com/business-functions/ marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey (15.03.2015).
2.Generation Z (2016). Retrieved from: http://generationz.com.au/ (20.03.2016).
3.GUS (2016). Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2015. Retrieved from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekrojuterytorialnym-stan-w-dniu-30-vi-2015-r-,6,18.html# (30.03.2016).
4.McCrindle, M. (2016). Generation Z defined. Global, visual and digital. Retrieved from: http://mccrindle.com.au/SocialAnalysis/2012/Generation-Z-Defined-Global-VisualDigital_McCrindle-Research-2013.pdf (30.03.2016).
5.Pawłowska, M. (2016). Generacja Z. Młodzi, otwarci, wychowani w dobrobycie, żyjący w świecie wirtualnym, skazani na kryzys. Retrieved from: http://natemat.pl/ 55617,generacja-z-mlodzi-otwarci-wychowani-w-dobrobycie-zyjacy-w-swieciewirtualnym-skazani-na-kryzys (30.03.2016).
6.Rusak, P. (2016). Czy należy bać się pokolenia Z? Retrieved from: http://kariera.pracuj.pl/ porady/czy-nalezy-bac-sie-pokolenia-z/ (22.03.2016).
7.Sowa, I. (2006). Wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji w procesach decyzyjnych młodzieży. In: E. Kieżel (ed.), Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty (pp. 179−214). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
8.Sowa, I. (2013). Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów wyzwaniem dla współczesnego handlu. In: G. Rosa, A. Smalec (eds.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 529−544.