Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych

Autorzy: Robert Wolański
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: mikro; małe i średnie przedsiębiorstwa źródła finansowania
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (351-360)
Klasyfikacja JEL: M20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy źródeł finansowania w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest określenie jakie występują różnice w sposobie finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Badanie wykazało, że wykorzystanie obcych źródeł finansowania rośnie w miarę wzrostu wielkości firmy. Taka tendencja jest zgodna z modelami teoretycznymi omówionymi w literaturze przedmiotu oraz badaniami prowadzonymi za granicą. Należy jednak zaznaczyć, że dla wszystkich MSP podstawowym źródłem finansowania są środki własne. Podstawową przyczyną niekorzystania z kapitału obcego przez MSP jest to, że przedsiębiorstwa te tego nie potrzebują.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamek, J. (2006). Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – doświadczenia polskie i zagraniczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
2.Bartkowiak, B. (2009). Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
3.Bera, A. (2012). Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Bilski, J., Stawasz E. (red.). (2006). Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
5.Bławat, F. (2003). Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
6.Grzywacz, J., Okońska, A. (2005). Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
7.Kołosowska, B. (2013). Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych. Warszawa: CeDeWu.
8.Kubiak, J. (2005). Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
9.Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Łuczka, T. (2013). Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
11.Matejun, M. (red.). (2010). Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H.Beck.
12.Piasecki, B. (1998). Przedsiębiorczość i mała firma Teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Poznańska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
14.Poznańska, K., Schulte-Zurhausen, M. (1994). Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2.
15.Skowronek-Mielczarek, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
16.Sołoma, A. (2004). Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
17.Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.