Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020

Autorzy: Dominika Kordela
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: fundusze unijne konkurencyjność i innowacyjność mikro; małe i średnie przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (299-311)
Klasyfikacja JEL: G39 L26 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 Polsce przyznano na dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych 82,5 mld euro, to zdecydowanie więcej niż w poprzednim budżecie w latach 2007–2013. Celem artykułu jest przegląd, analiza i ocena programów unijnych i krajowych umożliwiających pozyskanie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2014–2020. Szczególną uwagę poświęcona programom wspierającym wzrost konkurencyjności i innowacji w sektorze MSP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białasiewicz, M. (red.). (2009). Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Szczecin: ECONOMICUS.
2.Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators (1996). STI Working Papers, No. 5. Paris: OECD.
3.Gorzeń-Mitka, I. (2007). Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. W: T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności. Szczecin: Print Group, Daniel Krzanowski.
4.Gwizda, M., Kosewska-Kwaśny, M., Żółciński, S. (2014). Fundusze UE 2014–2020. Nowa perspektywa – nowe możliwości. Warszawa: C.H. Beck.
5.https://www.globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home (20.12.2015).
6.http://ec.europa.eu (21.12.2015).
7.IMD World Competitiveness Ranking 2015. Pobrano z: www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/ (20.12.2015).
8.Kordela, D. (2014). Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2014. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Szczecin.
9.Matejun, M. (red.) (2011). Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
10.Niedzielski, P. (2005). Rodzaje innowacji. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć. Warszawa: PARP.
11.Nowa perspektywa finansowa UE – nowe uwarunkowania. Dokumenty Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
12.Okupny, A. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie działalności innowacyjnej podmiotów sektora MSP. W: D. Kopycińska (red.), Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020 (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
14.Raport „Przedsiębiorczość w Polsce” (2015). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
15.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
16.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
17.Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
18.Szuszakiewicz-Idziaszek, A. (2015). Dotacje na rozwój dla przedsiębiorców. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020. Biuletyn Euro Info dla małych i średnich przedsiębiorstw, listopad (159).
19.The Global Competitiveness Report 2014–2015. Pobrano z: www.weforum.org/ (20.12.2015).
20.www.funduszeeuropejskie.gov.pl (18.12.2015).
21.www.mg.gov.pl (10.12.2015).
22.Wysokińska, Z. (2002). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech). Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1.
23.Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, Technologie, Kryzys. Warszawa: Difin.