Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP

Autorzy: Aurelia Bielawska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: MSP nadzór bankowy kapitał regulacyjny koszt kredytu
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (259-270)
Klasyfikacja JEL: G00 G30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Decyzją Bazylejskiego Komitetu Bankowego od 2011 roku następuje stopniowe wdrażania do systemu bankowego krajów Unii Europejskiej norm ostrożnościowych, określanych jako Bazylea III. Nowe reguły nakładają na banki obowiązek posiadania wyższej wartości kapitałów własnych. Wartość kapitałów, które będą musiały utrzymywać banki zależy od ryzyka finansowanych projektów. W związku z tym kredyty udzielone na finansowanie bardziej ryzykownych projektów będą droższe. MSP mają możliwość obniżenia ryzyka swojego projektu dostarczając bankowi, wraz z wnioskiem kredytowym, obszernych informacji o tym projekcie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawska, A. (2009). Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.) Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: CH Beck.
2.Langer, C., Eschenburg, K., Eschbach, R. (2013). Rating und Finanzierung im Mittelstand Letfaden fuer erfolgreiche Banbkgespraeche.
3.Narodowy Bank Polski (NBP) Nowa metodologia adekwatności kapitałowej, Bazylea, 1999,
4.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady U.E. Nr 575/2013.
5.Wilkens, M., Völker, O. (2001). Strukturen und Methoden von Basel II – Grundlegende Veränderungen der Bankaufsicht. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 4.