Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP

Autorzy: Małgorzata Rembiasz
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Słowa kluczowe: zarządzanie wiekiem starzenie się społeczeństwa pokolenie 50+ MSP
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (147-157)
Klasyfikacja JEL: J21 J71
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów dotyczących zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zaprezentowano w ogólny sposób główne obszary oraz potencjalne korzyści i zagrożenia związane  z procesem wdrażania strategii zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników. Ponadto w artykule zawarto również przykłady „dobrych praktyk” oraz studium przypadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (2010). Zarządzanie wiekiem – szansa dla przedsiębiorców, Mini przewodnik zarządzania wiekiem. Warszawa: Fundacja Kronenberga City Handlowy. Pobrano z: www.zysk50plus.pl/storage/fck/file/PUBLIKACJE/ Zarzadzanie_wiekiem_miniporadnik.pdf (15.09.2015).
2.Borowiec, A., Rembiasz, M. (2014). Pokolenie 50+ na rynku pracy – wybrane problemy. W: M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak (red.), Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
3.Butlewski, M., Tytyk, E., Wróbel, K. (2014). Macroergonomic model of quality of life of elderly employees for design purposes. W: P. Vink (red.), Advances in Social and Organizational Factors (252–260). Kraków: AHFE Conference.
4.Czernecka, M., Woszczyk, W. (2013). Człowiek to inwestycja. Łódź: HRP Group.
5.European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2006). A guide to good practice in age management. Dublin.
6.Eurostat (2015). Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia. Pobrano z: http://ec.europa.eu /eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl (20.12.2015)
7.Górny, A. (2014). Human Factor and Ergonomics in Essential Requirements for the Operation of Technical Equipment. W: C. Stephanidis (red.), HCI International 2014 – Posters’ Extended Abstracts: Proceedings of International Conference, HCI International 2014. Heraklion, Crete, Greece, June 22–27, 2014.
8.GUS (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050., Warszawa.
9.Herzog, F., Pakuła, A. (2015). Strategia zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników na przykładzie małego przedsiębiorstwa gastronomicznego. Praca dyplomowa Inżynierska, Promotor: dr Małgorzata Rembiasz, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Poznań.
10.Karpowicz, E. (2012). Koszty zatrudniania pracowników w wieku 50+. W: C. Szmidt (red), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+ Raport Końcowy (216–235). Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego..
11.Kwiatkiewicz, A. (2010). Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach – studium przypadku, Projekt „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw”. Warszawa: PARP.
12.Leks-Bujak, E. (2014). Zarządzanie różnorodnością w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 72, 101–114.
13.Litwiński, J. (2010). Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE. Warszawa: PARP.
14.Litwiński, J., Sztanderska, U. (2013). Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
15.Megginson, D., Clutterbuck, D., Garvey, B., Stokes, P., Garret-Haris, R. (2008). Mentoring w działaniu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
16.Międzynarodowa Organizacja Pracy (1980). Zalecenie nr 162 dotyczące pracowników w starszym wieku. Pobrano z: www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z162.html (20.12.2015).
17.Rembiasz, M., Górny, A. (2015). Ergonomia w zarządzaniu wiekiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, 65, 115–126.
18.Rembiasz, M. (2013). Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym – wybrane problemy. W: M. Szczepański (red.), Pension reforms – comparison and evaluation (329–339). Poznań: Poznan University of Technology .
19.Rembiasz, M. (2014). Zarządzanie wiekiem – odpowiedź na zmiany demograficzne w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 809, 499–508.
20.Rembiasz, M. (2015). Rola strategii zarządzani wiekiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 849, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39 (3), 155–168.
21.Turek, K. (2013). Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli. W: J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku (74–105). Warszawa: PARP.
22.Walker, A. (1997). Combating Age Barriers in Employment. European Research Report. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.