Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874     DOI: 10.18276/miz.2016.43-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej

Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (117-129)
Słowa kluczowe: Polska UE wartość dodana zatrudnienie wielkość przedsiębiorstwa MSP
Autorzy: Joanna Małecka
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zaprezentowania polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do sytuacji przedsiębiorców działających na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. W wymiarze makroekonomicznym, rola i znaczenie całego sektora MSP ciągle rośnie. Polska coraz dynamiczniej i skuteczniej osiąga wskaźniki wyznaczane przez średnie osiągane w UE-28. Wkład MSP w tworzenie PKB, nieustanna fluktuacja ich liczby, produktywności, a także rosnąca aktywność międzynarodowa, przyczyniają się do powstawania coraz bardziej szczegółowych analiz, umożliwiających wyznaczenie kierunków rozwoju poszczególnych branż i przedsiębiorstw tej wielkości. Sektor MSP szczególnego wymiaru nabiera w momencie badania liczby osób, którym zapewnia miejsca pracy i wytwarzanej przez nie wartości dodanej: dotyczy ponad 6 mln z 9 mln pracujących w gospodarce polskiej. W artykule zaprezentowano kształtowanie się wielkości zatrudnienia i wartości dodanej w MSP w Unii Europejskiej i Polsce w 2014 roku.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawska, A. (2001). Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
2.Bielawska, A. (2005). Wyjaśnienie trudności nowo powstających przedsiębiorstw w dostępie do kredytów jako przejaw realizacji teorii asymetrii informacji. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Brealey, R.A. (1999). Podstawy finansowania przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Churchill, N.C., Lewis, V.L. (1983). The five Stages of Small Business Growth. Harvard Business Review, 63 (3). Pobrano z: https://hbr.org/1983/05/the-five-stages-of-small-business- growth.
5.Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Duliniec, A. (2011). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Grzywacz, J. (2012). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
8.[GUS] (2013). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
9.[GUS] (2015). Powierzchnia i ludzkość w przekroju terytorialnym w 2015 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
10.Jaworski, J. (2010). Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.PL.
11.Kołosowska, B. (2013). Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych. Warszawa: CeDeWu.pl.
12.Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Łuczka, T. (2013). Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktur kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
14.Łukasik, G. (2010). Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Katowice: Prace Naukowe UE w Katowicach.
15.Małecka, J. (2015a). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. W: Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Mikrofirma 2015 (496–507). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Małecka, J. (2015b). Economic condition of legal persons in the SME sector – potential participants of the capital market in Poland. W: M. Starnawska (red.), Social, innovative and financial dimensions of enterprising organizations. Gdańsk: Gdańsk University of Technology.
17.Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48 (3). Pobrano z: http://dx.doi.org/ 10.2307/1809766.
18.Muller, P., Caliandro, C., Peycheva, V., Gagliardi, D., Marzocchi, Ch., Ramlogan, R., Cox, D. (2015). Annual Report on European SMSs 2014/2015. SMSs start hiring again. Karen Hope Editor, for the European Commision.
19.[NBP] (2015). Raport o inflacji. Warszawa: NBP.
20.[PARP] (2013). Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. Warszawa: PARP.
21.[PARP] (2015). Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014. Warszawa: PARP.
22.Quinn, R.E., Cameron, K. (1983). Organizational Life Cycle and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, Management Science, 29 (1). Pobrano z: http:// www.jstor.org/stable/2631164
23.Scott, M., Bruce, R. (1987). Five Stages of Growth in Small Business, Long Range Planning, 20 (2). Pobrano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.4083 &rep =rep1&type=pdf
24.[UKNF] (2013). Raport o sytuacji banków w 2012 r. Warszawa: UKNF.