Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej

Autorzy: Joanna Małecka
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Słowa kluczowe: Polska UE wartość dodana zatrudnienie wielkość przedsiębiorstwa MSP
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (117-129)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zaprezentowania polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do sytuacji przedsiębiorców działających na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. W wymiarze makroekonomicznym, rola i znaczenie całego sektora MSP ciągle rośnie. Polska coraz dynamiczniej i skuteczniej osiąga wskaźniki wyznaczane przez średnie osiągane w UE-28. Wkład MSP w tworzenie PKB, nieustanna fluktuacja ich liczby, produktywności, a także rosnąca aktywność międzynarodowa, przyczyniają się do powstawania coraz bardziej szczegółowych analiz, umożliwiających wyznaczenie kierunków rozwoju poszczególnych branż i przedsiębiorstw tej wielkości. Sektor MSP szczególnego wymiaru nabiera w momencie badania liczby osób, którym zapewnia miejsca pracy i wytwarzanej przez nie wartości dodanej: dotyczy ponad 6 mln z 9 mln pracujących w gospodarce polskiej. W artykule zaprezentowano kształtowanie się wielkości zatrudnienia i wartości dodanej w MSP w Unii Europejskiej i Polsce w 2014 roku.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawska, A. (2001). Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
2.Bielawska, A. (2005). Wyjaśnienie trudności nowo powstających przedsiębiorstw w dostępie do kredytów jako przejaw realizacji teorii asymetrii informacji. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Brealey, R.A. (1999). Podstawy finansowania przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Churchill, N.C., Lewis, V.L. (1983). The five Stages of Small Business Growth. Harvard Business Review, 63 (3). Pobrano z: https://hbr.org/1983/05/the-five-stages-of-small-business- growth.
5.Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Duliniec, A. (2011). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Grzywacz, J. (2012). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
8.[GUS] (2013). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
9.[GUS] (2015). Powierzchnia i ludzkość w przekroju terytorialnym w 2015 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
10.Jaworski, J. (2010). Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.PL.
11.Kołosowska, B. (2013). Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych. Warszawa: CeDeWu.pl.
12.Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Łuczka, T. (2013). Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktur kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
14.Łukasik, G. (2010). Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Katowice: Prace Naukowe UE w Katowicach.
15.Małecka, J. (2015a). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. W: Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Mikrofirma 2015 (496–507). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Małecka, J. (2015b). Economic condition of legal persons in the SME sector – potential participants of the capital market in Poland. W: M. Starnawska (red.), Social, innovative and financial dimensions of enterprising organizations. Gdańsk: Gdańsk University of Technology.
17.Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48 (3).
18.Muller, P., Caliandro, C., Peycheva, V., Gagliardi, D., Marzocchi, Ch., Ramlogan, R., Cox, D. (2015). Annual Report on European SMSs 2014/2015. SMSs start hiring again. Karen Hope Editor, for the European Commision.
19.[NBP] (2015). Raport o inflacji. Warszawa: NBP.
20.[PARP] (2013). Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. Warszawa: PARP.
21.[PARP] (2015). Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014. Warszawa: PARP.
22.Quinn, R.E., Cameron, K. (1983). Organizational Life Cycle and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, Management Science, 29 (1). Pobrano z: http:// www.jstor.org/stable/2631164
23.Scott, M., Bruce, R. (1987). Five Stages of Growth in Small Business, Long Range Planning, 20 (2). Pobrano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.4083 &rep =rep1&type=pdf
24.[UKNF] (2013). Raport o sytuacji banków w 2012 r. Warszawa: UKNF.