Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-40
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Współczesny menedżer w opinii pracowników organizacji

Autorzy: Agnieszka Rybowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: menedżer klient wewnętrzny kształtowanie relacji pracownik
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (437-446)
Klasyfikacja JEL: D22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ważną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i kształtowaniu dobrych relacji z klientami i pracownikami odgrywają menedżerowie. Stanowią oni swoiste ogniwo scalające różne jednostki organizacyjne i grupy pracowników. W związku z tym ponoszą dużą odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie firmy i panujące w niej relacje. Celem opracowania jest ukazanie, jak działania menedżerów postrzegane są przez podlegających im pracowników. Wykazano, że pracownicy preferują konsultatywny i demokratyczny styl kierowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drucker, P.F. (2003). Menedżer skuteczny. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
2.Griffin, R.W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Jasińska, M. (2009). Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 83, 69‒85.
4.Jemielniak, D., Latusek, D. (2005). Zarządzanie – teoria i praktyka od podstaw. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
5.Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
6.Knecht, Z. (2000). Menedżer w dobie transformacji. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”.
7.Kożusznik, B. (2011). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE.
8.Lewin, K., Lippitt, R., White, R.K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created „social climates”. The Journal of Social Psychology, 10 (2), 269‒299.
9.Mroziewski, M. (2005). Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje. Warszawa: Difin.
10.Rachwał, M.M., Rachwał, T. (2006). Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 193‒198.
11.Reddin, W.J. (1970). Managerial effectiveness. New York: McGraw-Hill.
12.Słownik języka polskiego (15.05.2016). Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/menedzer;2567492.html.
13.Stabryła, A. (1997). Podstawy zarządzania firmą. Kraków: Wydawnictwo Antykwa.
14.Stolarska, M. (1998). Inżynier menedżer. Zawód, system kształcenia, kariera zawodowa. Zeszyt Naukowy Politechniki Łódzkiej, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
15.Walkowiak, R. (2003). Uwarunkowania osobowościowe skutecznego menedżera. W: E. Bojar (red.), Menedżer XXI wieku. Ile wiedzy, ile umiejętności? Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
16.Witkowski, S.A., Mesjasz, J., (2003). Blaski i cienie sukcesu zawodowego w ocenie adeptów – głos w dyskusji nad kształtowaniem kompetencji. W: E. Bojar (red.), Menedżer XXI wieku. Ile wiedzy, ile umiejętności? Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
17.Żukowski, P. (2008). Profesjonalna sylwetka współczesnego menedżera. Problemy Profesjologii, 1, 25‒40.