Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (52) 2018
Znaczenie monitoringu w kształtowaniu regionalnych produktów sieciowych w turystyce
(The Importance of Monitoring in Shaping Regional Networking Products in Tourism)

Authors: Marzena Wanagos
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: product of tourism network tourism product monitoring region
Year of publication:2018
Page range:11 (235-245)
Klasyfikacja JEL: R11 R19 O29 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Knowledge of the market is today the basis for the success of many entrepreneurs. Also in regional terms, it becomes extremely important. A tourist is a specific customer who usually chooses a destination first and then only a range of services necessary to meet the needs. Therefore, for every entrepreneur serving a tourist, a broad knowledge of the regional market is particularly important. The shaping of regional networking tourist products requires a special interdisciplinary approach in the field of development policy, its programming and planning, taking into account economic, spatial and administrative aspects. The objective of the paper is to show the complexity of the problem of collecting and verifying market information in the development of regional networking products in tourism. An important aspect is the presentation of the problem on the part of the entities shaping such products. The paper is based on an analysis of the subject literature and on a survey carried out among the creators of the region's tourist offer on the example of the Pomorskie Voivodeship.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czernek, K. (2012). Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Kraków: Proksenia.
2.Czochański, J.T. (2013). Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
3.Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Dąbrowski, D. (2009). Innowacje rynkowe w rozwoju nowych produktów. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
5.Diedrich, A., García-Buades, E. (2009). Local perceptions of tourism as indicators of destination decline. Tourism Management, 30 (4), 512‒521.
6.Florek, M. (2006). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
7.Forsyth, P., Dwyer, L. Clarke, H. (1995). Problems in Use of Economic Instruments to Reduce Adverse Environmental Impacts of Tourism. Tourism Economics, 1 (3), 265‒282.
8.Kizielewicz, J., Luković, T. (2013). European Union funds for emerging economies and developing countries – case study Poland and Croatia. International Journal of Economics and Statistics, 3 (1), 174‒181.
9.Kotylak S., Małachowski K. (2017). The impact of infrastructural development on the sector of creative and cultural industries. 6 th Central European Conference in Regional Science – CERS. Pobrano z: www.cers.umb.sk/wp-content/ uploads/proceedings/74-the-impact-of-infrastructural-development.pdf (20.06.2018).
10.Maciąg, J. (2015). Jakość sieciowego produktu turystycznego ‒ definiowanie, wymiary i cechy jakości. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 215, 40‒56.
11.Małachowski, K. (2015). Dylematy konkurencyjności regionalnej ‒ zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 881, Ekonomiczne Problemy Usług, 118, 225‒235.
12.March, R., Wilkinson, I. (2009). Conceptual tools for evaluating tourism partnerships. Tourism Management, 30 (3), 455‒462.
13.Marciszewska, B. (2017). Innowacyjność organizacyjna w turystyce. W: E. Biernat, E. Dziedzic (red.), Trendy w turystyce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
14.Min, W. (2013). A research on the development of Low carbon economy in Tourist Attractions Based on Model of ASEB-C. Journal of Applied Sciences, 13 (19), 3909‒3914.
15.Rapacz, A., Gryszel, P. (2010). Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu turystycznego na przykładzie Sudetów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 569, Ekonomiczne Problemy Usług, 43, 293‒304.
16.Skowron, S. (2013). Klient w sieci organizacyjnej. Warszawa: Difin.
17.Smalec, A. (2011). Rola komunikacji w rozwoju koncepcji partnerstwa w regionach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 489‒502.
18.Smalec, A. (2009). Kreowanie marki regionu podstawą jego konkurencyjności. W: A. Klasik (red.), Kreatywne miasta i aglomeracje: studia przypadków (s. 299‒310). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
19.Sołtysik, M. (2013). Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia. Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 116. Wrocław: AWF Wrocław.
20.Studzieniecki, T. (2016). The development of cross-border cooperation in an EU macroregion ‒ a case study of the Baltic Sea Region. Procedia Economics and Finance, 39, 235‒241.
21.Szostak, D. (2008). Możliwości oceny jakości obszarowego produktu turystycznego. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Szromnik, A. (2010). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
23.Wanagos, M. (2009). Współpraca w kształtowaniu regionalnych produktów turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 558, Ekonomiczne Problemy Usług, 41, 587‒596.
24.Żabiński, L. (2009). Sfera i marketing produktów systemowych. Podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań. W: L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.