Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (52) 2018
Zachowanie osób starszych na rynku przypraw i produktów przyprawowych
(Behavior of Older People on the Spice and Spice Products Market)

Authors: Joanna Newerli-Guz
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: consumers-seniors spices consumer behavior
Year of publication:2018
Page range:11 (93-103)
Klasyfikacja JEL: D12 J14 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Consumer behavior on the food market is determined by many different factors. One of them is the age of the respondents. The paper presents the behavior of older consumers on the spice and spice products market, their perception of these products, the frequency of consumption, shopping behavior and post-purchase use. The research was carried out using the questionnaire and the direct interview method among a deliberately selected group of respondents. The obtained results indicated the traditional use and classification of spices. An important feature for the respondents of these products is the brand, the respondents chose the products of well-known and recognized brands.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anderson, C.A.M., Cobb, L.K., Miller, E.R., Woodward, M., Hottenstein, A., Chang, A.R., Mongraw-Chaffin, M., White, K., Charleston, J., Tanaka, T., Thomas, L., Appel, L.J. (2015). Effects of a behavioral intervention that emphasizes spices and herbs on adherence to recommended sodium intake: results of the SPICE randomized clinical trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 3 (102), 671‒679.
2.Baza Eurostat (2018). Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
3.Bylok, F. (2006). Zachowania konsumpcyjne ludzi starszych w Polsce na początku XXI wieku. W: J.T Kowalski i P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich (s. 88‒96). Łódź: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.
4.Bylok, F. (2013). Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Problemy Zarządzania, 11 (40/1), 123‒142.
5.Golinowska, S. (2012). Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji. Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Biuletyn RPO, 9. Pobrano z: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/strategie-dzia%C5%82ania-w-starzej%C4%85cym-si%C4%99-spo%C5%82ecze%C5%84stwie-ebook.
6.GUS (2017). Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy. Pobrano z: http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystykipublicznej/.
7.Instytut Żywności i Żywienia (21.01.2017). Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 2016. Pobrano z: www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/555-naukowcy-zmodyfiko wali-zalecenia-dotyczace-zdrowego-zywienia.
8.Kowalczuk, I. (2007). Zachowania nabywcze na rynku żywności osób w średnim i starszym wieku. Oeconomia, 6 (2), 61–70.
9.Kusińska, A. (red.). (2002). Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza A & Z.
10.Lambet-Pandraud, R., Laurent, G. (2010). Why do older consumers buy older brands? The role of attachment and declining innovativeness. Journal of Marketing, 7, 104‒121.
11.Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.
12.Nasco, S.A., Hale, D. (2009). Information search for home, medical, and financial services by mature consumers. Journal of Services Marketing, 23 (4), 226‒235.
13.Newerli-Guz, J. (2017). Analiza rynku przypraw w Polsce. Marketing i Zarządzanie, 2 (48), 167‒177.
14.Newerli-Guz, J. (2018). Towaroznawcze i konsumenckie aspekty jakości przypraw. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
15.Olejniczak, T. (2016). Metodyczne aspekty badania konsumentów seniorów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 277‒285.
16.PN-A-87022:1994. Przyprawy ziołowe. Nazewnictwo botaniczne. Polski Komitet Normalizacyjny.
17.Polsky, S., Beck, J., Stark, R.A., Pan, Z., Hill, J.O., Peters, J.C. (2014). The influence of herbs, spices, and regular sausage and chicken consumption on liking of reduced fat breakfast and lunch items. Journal of Food Science, 79 (10), 2117‒2126.
18.rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej.
19.Solomon, M. Bamossy, G. Askegaard, S. (2001). Konsum verhalten. Der europäische Markt. München Verlag Person Studium.
20.Ustawa o osobach starszych z 11.09.2015, Dz.U. z 26.10.2015, poz. 1705.