Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (52) 2018
Zmiany sytuacji materialnej i gospodarowanie dochodem w gospodarstwach domowych
(Changes in Material Situation and Income Management in Households)

Authors: Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Keywords: consumption well-being households
Year of publication:2018
Page range:11 (17-27)
Klasyfikacja JEL: D10 D60 I30 I31 R20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Perception of well-being, level and structure of consumption spending are strongly diversified among households with different social, demographic or economic features. Such disparities are reflected in both: objective and subjective comparisons of material situation of households. The objective of the paper is to diagnose consumption behaviour of households from Podkarpackie voivodeship. Results of the own research conducted in 2015 and 2016 with participation of 611 respondents allowed to identify a perceived level of socio-economic disparities among consumers and directions of changes in subjective indicators of well-being. The attention was paid to changes in levels of purchases of different groups of goods, levels of savings and living conditions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cyrek, M. (2013). Sytuacja dochodowa jako determinanta struktury konsumpcji. W: K. Hanusik, A. Dudek (red.), Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce. Kierunki rozwoju i przyczyny. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
2.Cyrek, P. (2009). Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania zachowań nabywczych klientów handlu detalicznego. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 9 (4), 71‒79.
3.Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój, 1, 5‒15.
4.Olejniczuk-Merta, A. (2011). Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów a rozwój społeczno-gospodarczy. W: U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska (red.), Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
5.Rivera, M., Knickel, K., de los Rios, I., Ashkenazy, A., Pears, D.Q., Chebach, T., Sumane, S. (2018). Rethinking the connections between agricultural change and rural prosperity: A discussion of insights derived from case studies in seven countries. Journal of Rural Studies, 59, 242‒251. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.07.006.
6.Senda, J. (2000). Trendy zachowań konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach rynkowych. Handel Wewnętrzny, 2, 16‒25.
7.Świetlik, K. (2015). Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje. Handel Wewnętrzny, 5 (358), 347‒363.
8.Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Współczesne zachowania konsumpcyjne polskiego społeczeństwa. W: K. Hanusik, A. Dudek (red.), Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.