Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-36
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Pasywne i aktywne formy zwalczania bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej
(Passive and Active Forms of Combating Unemployment in Poland and the European Union)

Authors: Maja Skiba
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Sylwia Placzyńska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Keywords: unemployment human resources employment policy sustainable market social policy
Year of publication:2018
Page range:11 (375-385)
Klasyfikacja JEL: J20 J21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

One of the most important areas of your activity is combating the negative effects of unemployment. The size and consequences of unemployment make it a focus of many scientific disciplines for many years. The main purpose of the article is to present how the countries belonging to the European Union, including Poland, work to eliminate unemployment. The article presents the diversity of passive and active forms of combating unemployment and shows how the actions taken affect the level of unemployment.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bell, D.N.F., Blanchflower, D.G. (2009). What should be done about rising unemploymentin the UK? Bonn: The Institute for the Study of Labor (IZA).
2.Buiskool, B.-J., Broek, S., Dente, G. (2016) The social and employment situation in the Netherlands and outlook on the Dutch EU presidency 2016. Brussels: European Parliament.
3.Hendeliowitz, J. (2008). Danish employment policy national target setting, Regional performance management and local delivery. Roskilde: The Danish National Labour Market Authority.
4.Hess, A. (2007). Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Kraków: Wyd. UJ.
5.Jantoń-Drozdowska, E., Stępiński, M. (2014). Formy aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w kontekście strategii Europa 2020. Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, 348, 112–122.
6.Kancelaria Senatu (2012). Programy walki z bezrobociem na poziomie Unii Europejskiej i w wybranych państwach – Polsce, Finlandii, Irlandii i Niemczech. Pobrane z: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/28/plik/ot-610_internet.pdf (14.12.2017).
7.Marciniak, S. (2013). Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Mlonek, K. (1992). Tradycja badań bezrobocia w Polsce – zagadnienia metodologiczne. Wiadomości Statystyczne, 6, 1–6.
9.Nazarczuk, J. (2015). Kryzys gospodarczy a zróżnicowanie regionalne w UE. Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, 380, 50–59.
10.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 21.04.2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
11.OECD (2013). Mental health and work Denmark. Paris: OECD.
12.Sarnecki, P. (2013). Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Solak, A. (2010). Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
14.Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Szaban, J. (2013). Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
16.Wet van 9 oktober 2003, houdendevaststelling van een wet inzakeondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstanddoorgemeenten.
17.Włudyka, T., Smaga, M. (2012). Instytucje gospodarki rynkowej. Warszawa: Wolters Kluwer.