Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (48) 2017
Możliwości i ograniczenia wykorzystania eye-trackingu w badaniach zachowań starszych konsumentów
(Possibilities and Limitations of Using Eye-tracking in Behavioral Studies of Older Consumer)

Authors: Ewa Jerzyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Keywords: older consumers consumer behavior eye-tracking research methodology
Year of publication:2017
Page range:8 (133-140)
Klasyfikacja JEL: D87 B41 D83 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The segment of older consumers is the fastest growing market, reporting many unmet needs. Knowing these needs but also the behavior and decisions of seniors is an important challenge that traditional marketing research methods, which are based on verbal reports of the respondents, cannot handle. Therefore, it is proposed to use modern research, which is based on measurements of physiological visual attention. The main advantage is the prediction of consumer behavior on the basis of real information, which do not come from introspection. It appears that conducting such research requires vigilance and anticipation of visual impairment and cognitive functions. The aim of the paper is to draw attention to the methodological difficulties of conducting eye-tracking studies with older respondents.
Download file

Article file

Bibliography

1.Añaños-Carrasco, E. (2015). EyeTracker Technology in Elderly People: How Integrated Television Content is Paid Attention to and Processed. Comunicar, 23, 45, 75‒83.
2.Byczewska-Konieczny, K., Kielar-Turska, M., Paleczna, M. (2013). Znaczenie zasobów poznawczych dla poziomu funkcji zarządzających w wieku senioralnym. Psychologia Rozwojowa, 18 (4), 8‒93.
3.Ebner, N.C., He, Y., Johnson, M.K. (2011). Age and emotion affect how we look at a face: Visual scan patterns differ for own-age versus other-age emotional faces. Cognition & Emotion, 25 (6), 983‒997. doi:10.1080/02699931.2010.540817.
4.Derbaix, C., Abeele, P.V. (2001). Wnioskowanie a upodobania konsumentów. Status poznania i świadomości w teorii zachowania konsumenta. W: M. Lambkin, G.R. Foxall, F. Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Francuz, P. (2010). Strategie przeszukiwania pola wzrokowego podczas wykonywania zadań rotacji umysłowej. W: K. Jodzio, E.M. Szepietowska (red.), Neuronalne ścieżki poznania i zachowania. Rozważania interdyscyplinarne (s. 43‒65). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
6.Garczarek-Bąk, U. (2016). Użyteczność badań eye trackingowych w pomiarze utajonych determinant zachowań zakupowych nabywców. Ekonometria, 3, 54‒71.
7.GUS (2017). Ludność Polski w wieku 60 lat i więcej. Warszawa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/.
8.Holmqvist, K.M., Nyström, R., Andersson, R., Dewhurst, H., Jarodzka, J. van de Weijer, J. (2011). Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures. USA: Oxford University Press.
9.Isaacowitz, D.M., Riediger, M. (2011). When age matters: Developmental perspectives on cognition and emotion. Cognition & Emotion, 25 (6), 957‒967. doi:10.1080/02699931.2011.561575.
10.Isaacowitz, D.M., Toner, K., Goren, D., Wilson, H.R. (2008). Looking While Unhappy: Mood-Congruent Gaze in Young Adults, Positive Gaze in Older Adults. Psychological Science (0956-7976), 19(9), 848-853. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02167.x.
11.Lahey, J.N., Oxley, D. (2016). The Power of Eye Tracking in Economics Experiments. American Economic Review, 106 (5), 309‒313. doi:10.1257/aer.p20161009.
12.Murata, A. (2006). Eye-Gaze Input Versus Mouse: Cursor Control as a Function of Age. International Journal Of Human-Computer Interaction, 21 (1), 1‒14.
13.Murphy, N.A., Isaacowitz, D.M. (2010). Age effects and gaze patterns in recognising emotional expressions: An in-depth look at gaze measures and covariates. Cognition & Emotion, 24 (3), 436‒452. doi:10.1080/02699930802664623.
14.Olejniczak, T. (2016). Metodyczne aspekty badań konsumentów seniorów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 277‒285.
15.Samoliński, B., Gierczyński, J. (2015).Choroby narządu wzroku wyzwaniem dla zdrowia publicznego i zdrowego starzenia się. W: B. Samoliński, J. Gierczyński (red), Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się. Pobrano z: https://fpbb.pl/user_upload/static/file/Materia%C5%82y%202015/Raport_okulistyka_i_choroby_siatkowki.pdf (5.05.2017).
16.Soederberg Miller, L.M. (2014). Quantitative information processing of nutrition facts panels. British Food Journal, 116 (7), 1205‒1219.
17.Stan zdrowia ludności Polski (2016). Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html.
18.Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Stolecka-Makowska, A., Wolny, R. (2014). Możliwości zastosowania techniki okulograficznej w ilościowych badaniach marketingowych. Studia Ekonomiczne, 195, 197‒205.
20.Świda, J., Jaracz, E. (2017). Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów. Przemysł Spożywczy, 71 (1). 42‒45.