Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego
(Changes in Consumer Behaviors on Tourism Market in the Creative Society Age)

Authors: Ewa Markiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Agnieszka Niezgoda
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: consumer creative society prosumer tourism market
Year of publication:2015
Page range:10 (37-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

An important trend that can be observed on nowadays market is the development of so called creative society, which characteristic is the ability to respond creatively to the changes in the environment and the willingness to cooperate with producers on the market. This trend is connected with the age of information society, which characteristic is the possibility of networking and promptly usage of information. Other trend is so called creative society. Tourism market can be a very good example of these changes because of global character and remarkable complexity of the product. The main object of the paper is to review the changes in consumer behaviors on the tourism market, taking into consideration characteristics of the informational society and creative society. The paper has a review style and particular attention has been devoted to the phenomenon of prosumption and individualization of consumers' behaviors.
Download file

Article file

Bibliography

1.Clero C., Gloton R., Twórcza aktywność dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.
2.Florida R., Narodziny klasy kreatywnej: oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
3.Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
4.Godowska M., Recenzja książki: R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 414 s., Studia Regionalne i Lokalne nr 3(49), Scholar, Warszawa 2012.
5.Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
6.Kotler Ph., Kartajaja H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek? MT Biznes, Warszawa 2010.
7.Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014.
8.Markiewicz E., Rola społeczności wirtualnej w kształtowaniu produktu na rynku turystycznym, „Folia Turistica” 2013, nr 29.
9.Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2005.
10.Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Sopot 2012.
11.Niezgoda A., Prosumers in the tourism market: the characteristics and determinants of their behaviour, „Poznań University of Economics Review” 2013, No. 4, Vol. 13.
12.Niezgoda A., Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań, „Folia Turistica” 2013, nr 28 (1).
13.Niezgoda A., Wpływ cech rynku turystycznego na zachowania prosumentów, w: Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, red. G. Gołembski, A. Niezgoda, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.
14.Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
15.Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 1996.
16.Szewczuk W., Słownik psychologiczny, Warszawa 1985.
17.Teczka trendów 2012, www.4prm.com/trendy/teczka_trendow_2012.html (4.04.2013).
18.Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001.