Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich
(Shopping Centres Visits – the Changes in Consumers’ Aims and Preferences Structures)

Authors: Marcin Gąsior
Politechnika Lubelska
Keywords: shopping centers consumer behavior goals consumers’ preferences
Year of publication:2015
Page range:10 (19-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the paper is to present the selected results of the research of consumers’ attitudes towards visiting shopping centers. The aforementioned attitudes have been expressed by the hierarchy of goals being achieved during a visit, and by a set of variables representing consumer’s preferred shopping conditions. Thanks to the possibility to repeat the research two times, in two consecutive years, it was possible to introduce several hypotheses about the expected changes in aims and attitudes towards discussed activities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dixon T.J., The role of retailing in urban regeneration, „Local Economy” 2005, Vol. 20, No. 2.
2.Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3.Grzesiuk A., Nowoczesne kanały dystrybucji jako kreator form spędzania czasu wolnego, „Handel Wewnętrzny” 2013, lipiec-sierpień, nr 4.
4.Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
5.Mańkowska-Dudek S., Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie, w: Nowe przestrzenie w mieście ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
6.Martin C.A., Turley L.W., Malls and consumption motivation: an exploratory examination of older Generation Y consumers, „International Journal of Retail & Distribution Management” 2004, Vol. 32, No. 10.
7.Rochmińska A., Centra handlowe–miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2011, nr 11.