Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 867 PZFiM nr 40

Year of publication: 2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce


(Statistical Analysis of Regional Development in Poland)
212 (9-220) Rafał Klóska More
2.

Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu


(The Importance of a Tourist Route as a Marketing Product in Creation of the Image of a Region)
12 (21-32) Mariola Łuczak More
3.

Sustainable City Marketing: a Modern Management Model

10 (33-42) Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska More
4.

Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego


(Factors of Competitiveness Growth of a Region on the Example of Lubuskie Voivodeship)
12 (43-54) Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Paulina Paluszkiewicz More
5.

Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa


(The Meetings Industry Market and Evolution of the City Image: Kraków Case Study)
16 (55-70) Beata Paliś More
6.

Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


(Promotion of Resources of Rail Passenger Transport on the Example of Investment within the Framework of Operational Programme Infrastructure and Environment)
12 (71-82) Grażyna Rosa More
7.

Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska


(Passive House Building as an Element of the M Eco-Development Model and the Pillar of Image of Wrocław and Lower Silesia)
16 (83-98) Kornelia Kwiecińska, Łukasz Szałata, Kamil Wiśniewski, Jerzy Zwoździak More
8.

Nowoczesna obsługa pacjenta


(A Modern Patient Service)
10 (101-110) Iwona Czerska More
9.

Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit


(The Use of Promotional Tools in the Management of Nonprofit Organizations)
12 (111-122) Jacek Dziwulski More
10.

Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn


(Communication of Scientists with Entrepreneurs: Gender Differences in Research Results Dissemination)
12 (123-134) Marzena Feldy More
11.

The Evaluation of the Use of Mobile Apps by Citizens of Polish Voivodeships Cities

12 (135-146) Leszek Gracz More
12.

Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej


(Modern Solutions in Public Services Exemplified by City Electronic Card)
14 (147-160) Barbara Kos More
13.

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit


(The Use of Social Media by Non Profit Organizations)
10 (161-170) Joanna Kos-Łabędowicz More
14.

Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni


(The Internationalization of University Communications in the Virtual Space)
12 (171-182) Mirosława Pluta-Olearnik More
15.

Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych


(Marketing Communication Problems in Agricultural Industry on the Example of Fairs and Exhibitions)
10 (183-192) Magdalena Rzemieniak More
16.

Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu


(Urban Games and Questing as a Form of Communication and Image Creation of a Region)
14 (193-206) Agnieszka Smalec More
17.

Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia


(Social Media in Marketing Communication Used by the Polish Voivodeship Offices in Health Promotion)
10 (207-216) Tomasz Holecki, Katarzyna Lar, Magdalena Syrkiewicz-Świtała More
18.

City placement w promocji Lublina


(City Placement in the Promotion of Lublin)
10 (217-226) Joanna Wyrwisz More
19.

Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim


(Public Administration for the Development of the Regional Economy – Selected Problems of the Development of Cooperation with the SME’s within the Region of Lodz)
10 (229-238) Mirella Barańska-Fischer More
20.

Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra


(Membership Satisfaction and Loyalty in Managing Cluster Development)
18 (239-256) Bogusław Bembenek More
21.

Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela


(Determining the Profile of a Physical Education University Graduate- Students’ vs. Teachers’ Perspective)
14 (257-270) Krystyna Buchta, Małgorzata Skiert, Maria Anna Turosz More
22.

Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych


(Expectations of Lower Silesia Medical Entities with Regard to Medical Tourism Cluster in the Light of Empirical Studies)
8 (271-278) Marcin Haberla, Aleksandra Kuźmińska-Haberla More
23.

Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości


(Local Governments’ Relations with Inhabitants in the Context of a Value Co-Creation Concept)
10 (279-288) Marta Kawa, Wiesława Kuźniar More
24.

Badanie i kreowanie satysfakcji obywatela/klienta w administracji publicznej – możliwości i ograniczenia


(Research and Creation of the Citizen/Customer Satisfaction in Public Administration – Possibilities and Limitations)
12 (289-300) Anetta Pukas More