Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
(BSC as a Tool to Achieve Social and Economic Goals by Institutions of Public Trust on the Example of a University)

Authors: Sylwia Krajewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Anna Stronczek
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Keywords: economical and social goals academic staff public trust BSC higher education institutes image
Year of publication:2015
Page range:12 (377-388)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Trust is an integral part of the organization's image. Its public image, in turn, is essential for its proper functioning, and consequently success. A university with its academic staff shall be considered as an interesting institution of public trust. The purpose of this article is to present the possibilities of using the BSC in shaping the image of the institution of public trust and its employees by monitoring the achievement of its economic and social goals.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arpan L.A., Raney A.A., Zivnuska S., A cognitive approach to understanding university image, „Corporate Communications: An International Journal” 2003, Vol. 8, Iss. 2.
2.Bocheńska A., Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego, LexisNexis, Warszawa 2003.
3.Chmielecka E., Klika uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz o odpowiedzialności uczelni, w: Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
4.Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
5.Izdebski H., Uwarunkowania instytucjonalnoprawne ustanowienia zawodu pracownika socjalnego zawodem zaufania społecznego, „Trzeci Sektor” 2012/2013, numer specjalny.
6.Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
8.Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020. Projekt środowiskowy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
9.Strategia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do 2020 roku, www.sggw.pl.
10.Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl.
11.Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl.
12.Ustawa o wyższych szkołach zawodowych z 26 czerwca 1997 r., DzU z1997, nr 96, poz. 590 z późn. zm.
13.Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r., DzU z1990, nr 65, poz. 385 z późn. zm.
14.Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., DzU z 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
15.Waszkiewicz A., Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.